Překlad úryvku z knihy Capra, Fritjof: Steering business towards sustainability

Z knihy: Capra, Fritjof: Steering business towards sustainability. The United Nations University, 1995
Kapitola: Role vlády
Autor: Monika Griefahn
Překlad: Michal Černý

(Výtah ze stran 95 až 107)

Vývoj nových produktů připravených pro budoucnost

Pro ekologickou modernizaci ekonomiky potřebujeme produkty připravené pro budoucnost a produkty s dlouhou životností, které pro výrobu vyžadují minimum materiálu a energie, přispívají k tomu, abychom se vyhnuli přílišnému odpadu, a které nezanechávají látky škodlivé životnímu prostředí. V tomto kontextu je úkolem politiků vytvořit klima vhodné pro inovace, přesvědčit ekonomické, výzkumné a environmentální politiky, které odpovídají ekologickým požadavkům. V minulosti zde byl nedostatek investic, co se týká environmentálně přijatelných a inovativních produktů, které jsou vhodné pro bezpečnou průmyslovou produkci. Vláda musí vytvořit pracovní rámec, ve kterém podniky, které přizpůsobují svojí produkci nebo služby ekologickým požadavkům, mohly rychle uvést své produkty a dosáhnout ekonomického úspěchu.

Na rozdíl od Německa, Japonsko již před delší dobou rozpoznalo důležitost ekologizace ekonomiky. Je důležité kapitalizovat japonskou zkušenost: japonský ministr pro mezinárodní obchod a průmysl (MITI) a průmysl sám založili – v roce 1990 – výzkumný institut pro inovativní technologie na Zemi (RITE). Tento institut se zabývá převážně vývojem produktů a výrobních metod, které přispívají k ochraně klimatu. Jejich projekty obsahují výzkum na poli absorpce oxidu uhličitého, nové způsoby chlazení, nebo rozložitelné plasty. Pro určité projekty, RITE spolupracuje také se soukromými podniky a jinými institucemi. Jednou z vlastností tohoto institutu je těsná spolupráce mezi vládou a průmyslem ve spojeném vývoji environmentálně přátelských produkčních procesů a náhradních látek. Na druhé straně, v Německu to společnosti dělají pod tlakem práva a v líté soutěži mezi nimi. Výsledkem je, že v Německu kolem sedmi společností vyvíjí ten samý počet CFC náhražků (substitutes), zatímco v Japonsku pracují na vývoji pouze jediné substance. To samozřejmě šetří peníze a čas – čas, který je použit pro uvedení pokročilých ekologických produktů.

Jiným příkladem jsou palivově efektivní automobily. Japonci ohlásili plány, že uvedou 80-mpg automobily během tří let. Společně s General Motors, energetický expert Amory Lovins vyvinul nový automobil v rámci projektu „Super Cars” pro několik let. Podle Lovinse je na tomto poli možný kvantový skok. Efektivita 394-448 mpg pro automobil pro čtyři osoby a až 100násobné omezení emisí může být dosaženo příslušným designem karoserie, značným omezením hmotnosti a odolnosti proti vzduchu, omezením přenosových ztrát v motoru, a novým hybridním elektrickým řízením. Lovins se domnívá, že výsledkem bude realistické vylepšení celkové efektivnosti v poměru pět ku patnácti. Masová produkce má začít v roce 2000.

Pro průmysl budoucnosti to může jedině znamenat uvedení odpovídajících projektů a uvedení výsledných produktů. Jsou zde dvě důležitá měřítka, které mohou usnadnit takové inovace:

  1. Základní výzkum a vývoj institutů pro nadějné produkty, jako je degradabilní a environmentálně přijatelné plasty.
  2. Uvedení fór, kde společnosti, odbory, vědci, politici a občané společně pracují na obecných podmínkách pro inovace.

V Dolním Sasku jsme nyní získali určitou zkušenost s takovým fórem, ve kterém zástupci managementu a práce na jedné straně, a vědy, environmentálních asociací a politiků diskutují o obecných podmínkách pro reorganizaci a produkci. Subjekty se zabývají přijetím výzkumných fondů, typu a cílů, daňových podnětů, kontroly kvality a dokumentů o ekologické rovnováze, stejně jako problémů s public relations a marketingem. První fórum zahrnovalo průmysl pro produkci plastů. Po setkání expertů, kulatého stolu zástupců společností, vědců a představitelů od odborů a environmentálních asociací, pokračovaly rozhovory, diskutující všechny problémy s ohledem na plasty – od produkce přes použití až po rozložení. Všechny strany si byly vědomy toho, že strategie hledící vpřed musí být vyvinuty nejenom pro řešení ekologických problémů, ale také pro zabezpečení budoucnosti chemického průmyslu v Německu. V současnosti, masově produkované plasty jako PVC jsou vyrobené s malými náklady v zemích dřívějšího východního bloku, nebo v Saúdské Arábii, než v Německu. DM 1.20 musí být vynaloženo pro produkci jednoho kilogramu v Německu, zatímco to samé množství stojí pouze DM 0,80 v Asii. Následkem je, že takové produkty budou importovány v budoucnosti, takže nikdo nebude schopný produkovat zisk nebo poskytnout práci v Německu. Avšak, jsme determinováni a budeme chránit chemický průmysl před tím, aby spadl do stejného typu krize, jako se tomu stalo u ocelářského průmyslu.

Jiným aspektem jsou vysoké ceny za energii za plasty. Zde jsme také na křižovatce: Které plasty potřebujeme v budoucnosti? Levné produkty s vysokými náklady na rozložení nebo vysoce kvalitní speciální produkty a biologicky degradovatelné plasty, které budou dražší, máme je vyrábět, nebo jednoduše recyklovat a rozkládat?

Odpověď je samozřejmá: To, co potřebujeme, je inovativní nastartování pro vyvinutí a uvedení environmentálně přátelských a mezinárodně konkurenceschopných produktů a služeb. Abychom toho dosáhli, bude nezbytná těsná spolupráce mezi vládou, průmyslem, vědou a společností.

Ekonomika s uzavřeným cyklem a ekologické podniky

Průmysl pro tuto reorganizaci potřebuje podněty – a to jak co se týče peněz, tak konceptů. Budoucím konceptem je uskutečnění ekonomiky s uzavřeným cyklem, (closed-cycle economy) ve které – jak z biologického, tak z technologického úhlu pohledu – lze zpětně odebrat téměř vše, co bylo vytvořeno a vrátit to zpět do výrobního cyklu. Spotřebitel by se tak stal pouze dočasným uživatelem. Většina spotřebního zboží patří do jedné ze tří kategorií: ne-trvanlivé zboží, trvanlivé zboží, nebo zboží, které nakonec končí jako odpad. Poslední uvedená kategorie musí být v budoucnu co nejméně obsáhlá. Ne-trvanlivé zboží, které je kompletně použito, jako jsou šampóny, čistící látky, boty nebo pneumatiky, musí být zcela biologicky degradabilní. Trvanlivé zboží je nakupováno pro specifickou službu, kterou nabízí: jako například automobily, břitvy, televize nebo počítače. V budoucnu budou výrobky navrhovány takovým způsobem, aby je bylo možné zcela rozebrat. Všechny výše zmíněné produkty by měly být zpětně odebratelné přímo výrobcem. Jde o jedinou cestu k tomu, jak zajistit, aby výrobci přešli na environmentálně přátelské výrobní metody.

V současnosti se toto trvanlivé zboží stává gigantickým odpadem surových materiálů. Televize obsahuje více než 4 000 chemických látek a polutantů. Výroba samotné katodové trubice (Cathode Ray Tube, CRT) vyžaduje více energie než výroba všech skleněných produktů vyhozených průměrným spotřebitelem do veřejných sběrných míst v průběhu jeho či jejího života. V budoucnu tento materiál musí být znovu využitelný výrobci, kteří musí být zodpovědní za rozebrání.

Stane-li se tento druh zodpovědnosti obecnou praxí, nabízí se další logický krok: výrobce zůstane od počátku vlastníkem produktu. Trvanlivé zboží, jako jsou televize nebo počítače, nadále nebudou nakupovány, ale pronajímány. Uživatel chce mít výhodu užitné hodnoty, nikoli hmotné hodnoty. On nebo ona se chce dívat na televizi. Koupíte-li si v současnosti televizi, stáváte se současně vlastníkem plastu, katodové trubice (cathode-ray tube, CRT) a manganu, drahého využitelného materiálu nebo nebezpečných odpadů, které vůbec nejsou využitelné.

Naléhavě je proto potřeba vylepšená environmentální spolehlivost, a také rozšířená spolehlivost a odpovědnost. Nástroje jako je eko-leasing je potřeba vyvíjet a uvést do praxe.

V ekologické modernizaci ekonomiky sehrává klíčovou roli politika odpadů. Například, vícenásobně využitelné systémy mohou a musí být v mnoha oblastech intenzivněji propagovány. V ekonomice s uzavřeným cyklem je především potřeba zákon, který si skutečně zaslouží tento název, protože nejenom kontroluje toky odpadu ale také vyžaduje látky a produkty, které dosáhly určitého standardu. Kompromis projednaný německou spolkovou radou a Bundestagem s ohledem na Closed-Cycle Economy Act navržený někdejším ministrem životního prostředí Klausem Töpferem, sestává pouze z vylepšeného zákona o nakládání s odpadem. Vylepšení může být dosaženo jedině prostřednictvím iniciativy těchto federálních států ovládaných SPD. Například, vyhnutí se odpadu je absolutní prioritou. Zůstává udělat je další vývoj managementu odpadu do ekologických substancí managementu řízených principem trvalého rozvoje a omezením kvantity substancí, a uzavření cyklů substancí. To může reálně vést k omezení odpadu a vytvoření cyklů využitelnosti. Management ekologických látek je umožněn prostřednictvím výrobní odpovědnosti výrobců. Ve vývoji a realizaci ekologické látkové politiky, použijeme výsledky komise německého Bundestagu vyšetřování v „Ochrana člověka a prostředí,” který vyvolal mnohé myšlenky a vyjádření.

Pro ekologickou modernizaci ekonomiky je samozřejmě také důležitá ekologická orientace podniků samotných. V tomto kontextu je zde mnoho pozitivních přístupů, které musí být zlepšeny, dále propagovány a rozšířeny. V posledních několika málo letech „ekologičtí průkopníci” obchodu a průmyslu založili organizace jako „Bundesdeutscher Arbeitskreis fur umweltbewusstes Managment B.A.U.M.” nebo „Future”. Společně s těmito organizacemi se zaměřujeme na další vývoj a použití nástrojů pro ekologickou orientaci společenských politik, jako je regulace ekologického auditu v Evropské Unii nebo environmentální kontrola. V Dolním Sasku výzkumný projekt prozkoumal informační systém environmentálního managementu. Kromě těchto záležitostí tato studie odhalila, že environmentální kontrola nejenom vynáší na světlo široce známé environmentální problémy ve firmách, ale také nabízí přístupy pro snížení cen a zvýšenou produkci. Zavedení takových systémů v jednotlivých podnicích, obzvláště v malých obchodních firmách, musí být propagováno.

V tomto kontextu by bylo užitečné dále vyvíjet – společně s vědeckými organizacemi a příslušnými asociacemi – další nástroje pro ekologickou modernizaci, jako jsou ekologické dokumenty (balance sheets) pro jednotlivé produkty, nebo analýzy produktových řad. Zatímco ekologické dokumenty poskytují analýzu celého životního cyklu produktu a jeho ekologický dopad, odhadování výsledných materiálových a energetických nároků a také znečištění prostředí, analýzy produktových řad pokrývají také socio-ekonomické efekty. Registrují, analyzují a odhadují přínosy jednotlivých produktů.