Gianluca Sgueo: Participativní rozpočtování – inovativní přístup

Odborníci v rozpočtové oblasti vnímají participativní rozpočtování jako inovativní řešení podporující inkluzivní demokracii a další modernizaci a odpovědnost ve veřejném sektoru. Participativní rozpočtování je pokládáno za nástroj, který umožňuje občanské společnosti a veřejné správě společně volit rozpočtové priority prostřednictvím “společného rozhodování”. Spolupráce má snižovat konflikty a upřednostnit široké přijetí rozpočtových rozhodnutí.

První experimenty s účastí občanů na rozpočtu byly provedeny na konci 80. let v Latinské Americe. Odhaduje se, že tam nyní probíhá mezi 618 a 1130 případů participativního rozpočtování, což představuje téměř třetinu případů na celém světě. V Evropě mezi lety 2005 a 2012, došlo ke zvýšení počtu experimentů s participativním rozpočtováním z 55 na více než 1 300 (více než 8 milionů občanů EU).

Národní orgány i nadnárodní instituce, včetně Evropské unie (EU), podporují využívání participativního rozpočtování samosprávami. Od roku 2002 poskytla Světová banka více než 280 miliónů dolarů ve více než 15 zemích na půjčky a granty určené k podpoře projektů spojených s participativním rozpočtováním. Na úrovni EU bylo participativní rozpočtování zavedeno díky programům jako je URB-AL, v jehož rámci bylo mezi roky 2003 a 2010 v Latinské Americe rozděleno 5 miliónů euro za účasti 450 místních samospráv a zástupců občanské společnosti. Jeho cíle zahrnují podporu participativního rozpočtování k posílení rozpočtové transparentnosti a vykazatelnosti.

Zdroj: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573894