Ostrava-Jih: Obecné zásady Participatvního rozpočtu

Společný projekt Zastupitelstva městského obvodu Ostravy-Jih (dále jen obvod) a obyvatel obvodu je označen jako „Participativní rozpočet“ (dále jen PR). Finanční částka vyčleněna v rámci rozpočtu obvodu, která bude určena na Projekty PR je ve výši 5 000 000 Kč.

Pro účely PR bude obvod rozdělen do čtyř katastrálních oblastí (dále jen Částí):

 • Bělský Les a Dubina
 • Hrabůvka
 • Výškovice
 • Zábřeh

V každé Části obvodu bude zřízeno Kontaktní místo, kde budou poskytovány informace o PR.

Stanovuje se, že částka určena na projekty se rozdělí na jednotlivé Části následujícím způsobem:

 • Pro každou Část je stanoven stejný základ v hodnotě 1mil Kč (20% rozdělované částky)
 • Zbývajících 20% bude mezi jednotlivé části rozdělen ve stejném poměru, jako je poměr trvale hlášených obyvatel dané části zaokrouhlený na celé tisíce nahoru. Tzn:
Dubina a Bělský Les 220.000 Kč
Hrabůvka 300.000 Kč
Výškovice 140.000 Kč
Zábřeh 370.000 Kč

Projekty určené k realizaci z PR musí mít lokální charakter, a musí se týkat především obyvatel dané Části.

V případě, že v některé Části by nebyl přihlášen dostatečný počet projektů, případně by nebyla vyčerpána částka určená na projekty v dané Části, může Rada rozhodnout o přesunu finančních prostředků do Části s dostatečným počtem přihlášených projektů.

 1. Informování obyvatel městského obvodu o PR – únor až duben
 2. Podávání návrhů Projektů obyvateli – květen až červen
 3. Verifikace a zhodnocení návrhů Projektů Úřadem – červenec až srpen
 4. Veřejná prezentace a diskuze nad předloženými návrhy Projektů – září až říjen
 5. Výběr Projektů hlasováním obyvatel – listopad
 6. Vyhodnocení celého procesu a alokace financí do rozpočtu pro rok 2017-prosinec

Termíny pro realizaci jednotlivých aktivit (veřejná setkání, termíny pro hlasování atp.) stanoví Rada ve spolupráci s koordinátorem PR a tiskovou mluvčí na základě Informační strategie.

Zdroj: https://ovajih.ostrava.cz/cs/obcan/participativni-rozpocet/zasady-participativniho-rozpoctu