Ivana Rybanská: Radikálny stret teórie s praxou – participatívne rozpočtovanie ako aplikácia normatívnych demokratických teórií

Obsah bakalářské práce:

1. Úvod

2. Teoretická časť

Súčasná demokratická teória – hodnoty a/alebo fakty
2.1. Legitimita ako kľúč
2.2. Občan, majiteľ suverenity
2.3. Vyrieši to participácia

3. Empirická časť

3.1. Výber prípadu a dáta

3.2. Analytický rámec

A. Inkluzívnosť (Inclusiveness)
B. Verejná kontrola (Popular control)
C. Uvážené rozhodnutie (Considered judgment)
D. Transparentnosť (Transparency)
E. Efektivita (Efficiency)
D. Prenositeľnosť (Transferability)

3.3. Analytická časť

3.3.1. Bratislava a participatívny rozpočet

3.3.2. Organizačné zložky a základná podoba mechanizmu PR v Bratislave

A. Každý sa môže zapojiť (realizovanie kategórie inkluzívnosť v PR v Bratislave)
B. Máte právo vedieť (realizovanie verejnej kontroly cez PR)
C. Možnosť uvážene sa rozhodnúť (kategória uvážené rozhodnutie)
D. Vidieť do vnútra (kategória transparentnosť)
E. Stojí to za to? (kategória efektivita)
F. Potenciál na export (kategória prenositeľnosť)

3.3.3. Zhrnutie výsledkov analýzy

4. Diskusia

4.1. Späť k normatívnym teóriám
4.2. Výsledky analýzy pre prax

Záver

Použitá literatúra

Iné zdroje

Prílohy

Príloha č. 1 – Rozhovor s Petrom Vittekom
Príloha č. 2 – Harmonogram PR v Bratislave
Príloha č. 3 – Participatívne rozpočtovanie v Česku (situácia v roku 2012)