Legislativa: Vznik družstva

Obchodní zákoník rozlišuje okamžik založení družstva a okamžik vzniku družstva. Na rozdíl od obchodních společností je okamžik založení družstva vázán na konání ustavující schůze družstva, přičemž obchodní zákoník neupravuje žádné aktivity tomuto shromáždění předcházející. Je zřejmé, že z praktických důvodů přípravy a organizace ustavující schůze zde musí být skupina osob, která vykoná všechny nutné přípravné práce (oznámení záměru založit družstvo, výdej a příjem přihlášek, příprava návrhu stanov, zajištění vlastní ustavující schůze). Tato skupina a její činnost však není právem podchycena – můžeme ji pouze odvodit z ustanovení obchodního zákoníku, které určuje, že do zvolení předsedajícího řídí ustavující schůzi družstva svolavatel. Činnosti svolavatele před konáním ustavující schůze ani jeho právní postavení či právní postavení těch, kteří se přihlásí do budoucího družstva, není poskytnuta žádná právní ochrana.

Družstvo je založeno na ustavující schůzi družstva, která musí rozhodnout o základních otázkách nutných pro existenci družstva:

  1. určuje zapisovaný základní kapitál družstva,
  2. schvaluje stanovy družstva,
  3. volí představenstvo družstva a kontrolní komisi (Orgány družstva).

Na ustavující schůzi jsou oprávněny hlasovat a rozhodovat o výše uvedených náležitostech založení družstva osoby, které podaly přihlášku do družstva. Ustavující schůze pak volí a přijímá usnesení většinou hlasů přítomných. Osoby, které se sice v přípravném období do budoucího družstva přihlásily, ale na ustavující schůzi zjistily, že stanovy nevyjadřují jejich vůli, mohou vzít svou přihlášku zpět ihned po hlasování o stanovách, pokud však jako uchazeči o členství hlasovali proti přijetí stanov. Průběh ustavující schůze družstva se osvědčuje notářským zápisem, jehož přílohou je seznam členů a výše jednotlivých členských vkladů, k nimž se na ustavující schůzi zavázali. O rozhodnutí ustavující schůze o schválení stanov se rovněž pořídí notářský zápis, který musí obsahovat schválený text stanov.

Družstvo je potom založeno, pokud jsou splněny následující podmínky:

  1. ustavující členská schůze rozhodla ve výše uvedených záležitostech, které byly pro založení družstva nezbytné,
  2. uchazeči o členství v družstvu se na ní zavázali k členským vkladům do družstva, dosahujícím stanovené částky zapisovaného základního kapitálu.

Základní členský vklad nebo vstupní vklad musí být splacen do 15 dnů od konání ustavující členské schůze družstva určenému členu představenstva způsobem stanoveným členskou schůzí. Splacení tohoto vkladu má dvojí účinky:

  1. ve vztahu k uchazeči o členství je podmínkou, bez jejíhož splnění členství nevznikne,
  2. ve vztahu k družstvu jako takovému otevírá cestu ke vzniku družstva.

Před podáním návrhu na zápis družstva do obchodního rejstříku (Zápis do obchodního rejstříku) musí být splacena alespoň polovina zapisovaného základního kapitálu. Z toho vyplývá, že základní členské, resp. vstupní vklady musí být stanoveny v takové výši, aby bylo možno tuto povinnost splnit. Jejich souhrn musí být roven alespoň polovině zapisovaného základního kapitálu družstva. Činí-li tedy obchodním zákoníkem stanovená minimální výše zapisovaného základního kapitálu družstva 50 000 Kč, pak musí souhrn základních členských vkladů, resp. vstupních vkladů dosahovat alespoň výše 25 000 Kč.

Družstvo vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Návrh na zápis je povinno podat představenstvo a podepisují jej všichni členové představenstva. K návrhu na zápis se přikládá:

  1. stejnopis notářského zápisu o ustavující schůzi družstva a stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí ustavující schůze družstva o schválení stanov,
  2. stanovy družstva,
  3. doklad o splacení stanovené části zapisovaného základního kapitálu.

Zdroj: http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=152&typ=r&levelid=ob_421.htm