Výzva AZ k výročí NATO

Ve chvíli okázalých státních oslav výročí vstupu České republiky do NATO je třeba připomenout, že toto členství nemá stejnou legitimitu jako členství v Evropské unii, které bylo stvrzeno referendem. Tento dluh je třeba splatit. Zákon o všeobecném referendu, který je zakotven v ústavě a od té doby se stále ještě rodí v parlamentu, by proto měl zahrnout i tuto možnost.

Byla by to důležitá pojistka bezpečnosti naší vlasti. Vládu a další příslušné činitele by to přinutilo k serióznějšímu přístupu k dokumentu, ve kterém jsme znovu potvrdili „svoji víru v cíle a zásady Charty OSN a svoji touhu žít v míru se všemi národy a všemi vládami,“ jak se píše v jeho preambuli.

Kdyby členství v NATO bylo jasnou zárukou mírového řešení mezinárodních sporů, jak to ukládá první článek Washingtonské smlouvy, nelze pochybovat o podpoře občanů. Je to ostatně jediná věc, ke které se smluvní strany v celé smlouvě výslovně zavazují. Zakládající Washingtonská smlouva k tomu říká doslova:

„Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN.“

Pokud však NATO od tohoto cíle ustoupilo, je naše členství neobhajitelné. Nedává smysl, abychom kryli agresívní cíle Spojených států v Evropě a v dalších částech světa a nabízeli se jako dostupný cíl odvety. Nedává smysl, abychom se podíleli na umělém vytváření nepřítele, který nám ospravedlní absurdně vysoké zbrojní výdaje. Nedává smysl, abychom veškeré prostředky soustředili na budování expedičního sboru pro okupaci Afghánistánu a dalších částí světa, zatímco obrana vlastního území je naprosto nezajištěna.

Vyzýváme k seriózním debatám o setrvání České republiky v NATO a naší národní bezpečnosti. Nedovolme žádnému kandidátu v evropských a jakýchkoliv dalších volbách, aby se jasně nevyjádřil k plnění našich mírových závazků a k referendu, ve kterém by se tato věc předložila k posouzení občanům. Odstoupení od smlouvy NATO upravuje její článek 13. Bylo by nezbytné, pokud by se ukázalo, že ani s vynaložením veškerého úsilí nelze NATO přimět k tomu, aby svoji zakládací smlouvu bralo vážně.