Výzva Alternativy zdola k Mezinárodnímu roku družstev

1. ledna 2012 začal Mezinárodní rok družstev, který vyhlásila OSN pod heslem „Družstva vytvářejí lepší svět!

Družstevnictví je demokratickou formou podnikání, vlastnění i řízení firmy a rozdělování jejích výnosů, čímž se vytváří prostor pro spravedlivý podíl zaměstnanců na zisku a růstu majetku, pro jejich kvalifikované informování a vzdělávání, pro prosazování hodnot jako čestnost, otevřenost, sociální zodpovědnost, solidarita, péče o pracovníky a jejich rodiny, komunitu a region. Družstevní sektor tak může být konkurenčním modelem k nynější ekonomice amorálních příjmových rozdílů, až otrockého postavení pracovní síly, k ekonomice masové nezaměstnanosti, ekonomického, sociálního a ekologického drancování regionů, k ekonomice parazitních daňových rájů a chudnoucích produkčních zemí.

Alternativa zdola proto při příležitosti Mezinárodního roku družstev vyzývá českou společnost, zejména samotné družstevníky, politické strany mající ve svých programech družstevnictví a všechny pokrokové a humanistické intelektuály, k podílu na uskutečňování níže uvedených kroků a navrhuje:

1) zahájit rozsáhlou informační, osvětovou, buditelskou, zákonodárnou a ekonomickou činnost přispívající k rozvoji a kultivaci družstevního hnutí, k jeho faktickému zrovnoprávnění s jinými formami podnikání.;

2) svolat národní družstevní kongres za účasti delegátů družstev sdružených i neorganizovaných v Družstevní asociaci ČR, kteří by posoudili, jak je v ČR realizována Deklarace družstevní identity a Světová deklarace o výrobních družstvech. Pozván by měl být i delegát Mondragonské družstevní korporace, jako vzoru dlouhodobě vzkvétajícího družstva;

3) ustavit Společnost na podporu družstevního podnikání (SPDP), která by přispívala k rozvoji a kultivaci družstevního podnikání i formování a radikálnímu početnímu růstu inteligence a elit v sektoru družstevnictví. SPDP by ve spolupráci s DAČR a ČMKOS posoudila, jakých úspěchů dosáhly české vlády při aplikaci požadavků, schválených v dokumentech Mezinárodní organizace práce (ILO) a Mezinárodního družstevního svazu (ICA), k nimž se republika přihlásila nejen jako členka OSN, ale také svým vstupem do EU. Mezi její další úkoly by – opět ve spolupráci s DAČR a ČMKOS – patřila podpora legislativní i praktické implementace Světové deklarace o výrobních družstvech do praxe.

Alternativa zdola se obrací

4) na poslance a senátory, aby požadovali po vládě, nechť v průběhu Mezinárodního roku družstev složí občanům účet ze své činnosti v dané oblasti, mj. jak plní Světovou deklaraci o výrobních družstvech z r. 2005, v níž se ICA obrací na vlády s výzvou, aby zabezpečovaly přístup k přiměřeným finančním podmínkám pro projekty zahájené družstvy tvorbou zvláštních veřejných fondů nebo úvěrových záruk, a aby vlastnictví výrobních a zaměstnaneckých družstev více podporovaly jako alternativu při privatizaci, přeměně podniků v krizi, restrukturalizacích, „start-up” programech a převodech podniků bez dědiců;

5) na představitele politických stran, aby do svých programů implementovali mezinárodní Deklaraci družstevní identity z r. 1995 a Světovou deklaraci o výrobních družstvech, neodkladně je v zastupitelských sborech a ve výkonné moci uváděli do praxe a aby vyslali zástupce na letošní družstevní konference ve Vídni,  v San Sebastianu, v Tampere ap.;

6) na družstva podnikající v ČR, aby po negativních zkušenostech s krachy kampeliček, bank apod., si po vzoru Mondragonské družstevní korporace, popř. slušovického družstva, založila vlastní regionální finanční ústavy na družstevních principech. AZ považuje za užitečné eventuální založení národní družstevní banky zřízené regiony, jako rovnoprávnými družstevními subjekty, jejíž zisk by plynul do pokladen všech obecních úřadů v ČR;

7) na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, aby zabezpečilo, že výuka a učebnice společenské výchovy na základních a středních školách budou obsahovat širší pasáže o družstevnictví, zejména jako nástroje společného vynakládání práce i rozdělování výnosů a zisku;

8) na veřejnoprávní sdělovací prostředky (Českou televizi a Český rozhlas), aby v tomto roce vytvořily a odvysílaly seriál pořadů o družstevnictví v ČR a ve světě.

Alternativa zdola vyzývá:

9) kolegy v alternativních hnutích, aby s námi spolupracovali při prosazování družstevních hodnot a principů do nejširších oblastí společensko-ekonomických struktur naší země;

10) všechny neprivilegované spoluobčany, aby tento významný rok, v němž nám podporu vyjadřuje OSN, využili ke vzpřímení zad a důrazně se začali dožadovat od politických reprezentantů a vlády vytvoření základních materiálních podmínek pro realizaci svého práva na práci a svobodné podnikání.

Tato výzva Alternativy zdola bude zaslána médiím, politickým stranám majícím v programu družstevnictví, DAČR i ostatním družstvům a zveřejněna ve sdělovacích prostředcích.

Oficiální stránky k Mezinárodnímu roku družstev: https://social.un.org/coopsyear/

Slogan IYC 2012