Proč participativní rozpočet?

Důvody proč byste mohli využít participativního rozpočtu také ve Vaší lokalitě či komunitě

Participativní rozpočet je formou přímé demokracie a v obecné rovině proto představuje prohloubení a částečnou institucionální změnu stávajícího systému zastupitelské demokracie. V tomto kontextu je vhodné připomenout různorodost aplikovaných forem (viz sekce PR u nás a v zahraničí).PR slouží k naplnění mnoha dílčích cílů. Před tím, než dojde k formulaci samotného procesu je vhodné zformulovat otázky, které je nutné v daném prostředí řešit a zvážit, zda vynaložené zdroje na zavedení celého procesu odpovídají potenciálním přínosům. V tomto smyslu pak nelze jednoduše určit, zda byste se zrovna Vy ve Vaší obci, městě, organizaci apod. měli participativní rozpočet pokusit zavést. Celkový výčet problémů, jenž lze prostřednictvím implementace PR řešit, proto není důležité. Níže uvádíme několik možných příkladů využití:

  • boji proti chudobě
  • budování důvěry mezi veřejnosti a volenými zástupci
  • vytvoření prostředí pro sociální dialog v rámci komunity
  • sociálním začlenění vyloučených skupin (např. v rámci obce, v níž existují významné sociální rozdíly či izolované minority apod.)
  • modernizaci administrativy (např. zlepšení fungování a dostupnosti sociálních služeb)
  • podpoře sociální identifikace s lokalitou (např. PR pro mladistvé)
  • výchově k aktivnímu občanství
  • diskusi nad výší daní s cílem zajistit vyšší výběr daní
  • apod.