Participativní rozpočet v Cascais

Projekt participativního rozpočtu v Cascias, Portugalsko

Základní charakteristiky

Cascais je pobřežní město nacházející se 30 km západně od Lisabonu s celkovou populací zhruba 35 tis. obyvatel. Město se skládá z 6 menších územních částí. Političtí představitelé se rozhodli participativní rozpočet (dále PR) zavést v rámci Agendy 21, mezi jejímiž cíli je také zapojení lokální komunity do rozhodování. Cílem projektu bylo zapojení různých skupin obyvatel do veřejného dění obce. Projekt zajišťovala administrativa resp. speciálně vyčleněné oddělení úřadu. Pro PR bylo stanoveno několik základních charakteristik:

 • navržené a schválené projekty jsou realizovány městskou správou;
 • navrženy mohou být pouze projekty splňující legislativní normy;
 • maximální částka na jeden projekt činí 300 tis. EUR;
 • navržené projekty musí být realizovatelné v horizontu 24 měsíců;
 • na PR je vyhrazeno celkem 1,5 mil. EUR ročně;
 • do procesu se může kromě místních obyvatel zapojit také kdokoliv další s nápadem.

Struktura a metodika procesu

V první fázi procesu probíhá 9 setkání, z toho 6 v jednotlivých územních částech a dále 3 doplňující, která umožnila, aby se zapojili také ti, kteří se nemohli z nějakého důvodu účastnit setkání předcházejících. Na začátku každého setkání se losem utvoří skupiny se zhruba 10 účastnicemi/ky (los zajišťuje, aby se hned zpočátku nevytvořily zájmové skupiny). Každá skupina se pak usadí kolem jednoho stolu a během následujících 40 minut probíhá moderovaná diskuse. Moderátory/kami jsou zaměstnanci/kyně úřadu, kteří se dobrovolně přihlásili a byli pro tento účel vyškoleni. Během diskuse musí každá/ý účastnice/ník prezentovat svůj návrh (má před tím 15 minut na jeho přípravu). Účastnice/ky motivují moderátorky/ři. Prezentace každého návrhu v rámci stolu trvá maximálně 5 minut. Pokud se na tom účastníci shodnou, je během diskuse možné projekty slučovat. Na závěr probíhá anonymní volba seřazením projektů od nejlepšího k nejhoršímu (nejlepší projekt získává nejvíce bodů, druhý druhý nejvyšší počet bodů atd., čímž je zajištěn výběr nejvíce preferovaných návrhů). Následuje veřejné počítání bodů a moderátor/ka se dotazuje všech účastnic/ků ve skupině/stole, zda vše probíhá v souladu s pravidly. Výstupem každého stolu jsou dva projekty.

Ve druhé fázi jsou tyto dva vybrané projekty každé skupiny/stolu prezentovány před celým shromážděním a to během 1-2 minut, bez následující diskuse (s cílem omezit možnost účelového narušení prezentace záměru). Návrhy jsou písemně a graficky popsány a vystaveny na zdi. Poté je vyhlášena krátká přestávka (30 – 45 minut), při níž se účastnice/íci mohou seznámit s návrhy a diskutovat je.

Následuje volba, během které každá/ý z účastnic/íků opět řadí projekty dle svých priorit. Výstupem každého setkání je pak 5 návrhů (celkem tedy 45 návrhů = 5 návrhů X 9 setkání). Na konci každého setkání účastníce/i vyplní anonymní dotazník, který slouží pro zpětnou vazbu organizátorům.

45 návrhů poté prochází technickou analýzou, při níž je rozpracován celý záměr po stránce harmonogramu, rozpočtu, technické proveditelnosti apod. Technickou analýzu provádí odpovědné/í úřednice/i úřadu (ti, kteří připravují i ostatní “běžné” návrhy), které/ří přitom úzce spolupracují s autory jednotlivých návrhů. Technickou analýzou obvykle projde zhruba 2/3 návrhů (ty, které splňují základní, výše uvedené, podmínky). Následuje měsíc určený k prezentaci projektů na webu (texty, videa apod.), v prostorech úřadu, případně během setkání (nekladou se meze iniciativě účastnic/ků).

Na závěr probíhá anonymní volba, jejímž výstupem je 5 projektů (5 projektů x 300 tis. EUR = 1,5 mil. EUR), které jsou realizovány administrativou města.

Průběh projektového cyklu PR pro rok 2011

V roce 2011 proběhlo formulování námětů a začátkem roku 2012 jejich finalizace a realizace.

 • červen – červenec
  9 setkání, na nichž se podílelo 504 obyvatel.
  Vzniklo 286 návrhů, z nichž bylo 130 prezentováno před všemi účastníky daných setkání.
  Vybráno bylo 48 projektů (konečný počet byl nakonec navýšen oproti původnímu předpokladu).
 • srpen-říjen
  Technickou analýzou prošlo 30 projektů.
 • listopad
  Volba, v které bylo shromážděno 6903 hlasů a vybráno 13 vítězných projektů.

2012

 • leden-březen
  Probíhala setkání autorů projektových návrhů (obyvatel a administrativního aparátu) s realizátory (firmami, které návrhy přímo realizovaly v terénu) v terénu, na nichž se diskutovaly dané projekty a jejich provedení.
 • duben
  Finální realizace projektů.

Průběh projektového cyklu PR pro rok 2012

 • duben-květen
  9 setkání, na nichž se podílelo 395 obyvatel.
  Vzniklo 223 návrhů, z nichž bylo 147 prezentováno před všemi účastníky daných setkání.
  Vybráno bylo 48 projektů (konečný počet byl nakonec navýšen oproti původnímu předpokladu).

Zdroje:

Prezentace jednoho z členů organizačního týmu OP Cascais na workshopu v Lousã.

Webové stránky participativního rozpočtu Cascais: http://www.cm-cascais.pt/orcamentoparticipativo.

Wikistránky města Cascais: http://en.wikipedia.org/wiki/Cascais.