Lokální ekonomika – šance jak bojovat proti krizi

Management lokálních cyklů – podpora místní ekonomiky

Pro vytvoření udržitelné ekonomiky zajišťující materiální potřeby komunity je třeba vytvořit lokální ekonomické cykly, v jejich rámci budou místní společenství velkou část své hospodářské aktivity realizovat na místní úrovni.

Existuje mnoho příkladů, jak lze jednoduše zvýšit efektivitu řízení lokální ekonomiky, jak zajistit důležité služby a výroby na místní úrovni a zabránit tak odlivu prostředků z komunit a tím ji i stabilizovat a zabránit migraci.

Při zvyšování efektivity místních komunit je třeba zohledňovat veškeré možné dopady, eliminovat negativní a posilovat pozitivní přínosy. Je nutno soustředit se na začlenění každého projektu do širší interakce v rámci komunity a to na ekonomické, sociální i environmentální úrovni. Nejde tedy jen o technická řešení, ale také o celou řadu personálních a sociálních interakcí v určitém kontextu, které mají na zdar a dlouhodobou funkčnost projektu podstatný vliv.

Dlouhodobá ekonomická a ekologická udržitelnost lokalit a mikroregionů je nevyhnutelně spojena s posilováním lokální ekonomiky. Právě tyto oblasti jsou v běžném systému zvlášť zranitelné při turbulencích světových trhů, které nemohou nijak ovlivňovat, a velká ekonomická krize často znehodnotí výsledky dlouholetého úsilí. Ukazuje se také, že velké přímé zahraniční investice zpravidla přinášejí víc rizik než přínosů. Pro zajištění životních potřeb a efektivní využívání přírodních zdrojů je lokalizace ekonomiky nejúčinnější strategií.

Při snaze o řešení lokálního hospodaření a rozvoje by se mělo vycházet ze stávajících zkušeností a nesnažit se v prvních fázích vymýšlet nic nového. Proto by bylo vhodné připravit jednoduchý materiál se základním přehledem technik, které lze využít v rámci podpory místního rozvoje / budování komunit.

Jedná se především:
 • Nástroje pro měření a výzkum výkonů lokální ekonomiky i přání a podporu občanů.
 • Efektivní nástroje pro obecní plánování – planning for real apod.
 • Zvýšení participace občanů na rozhodování – participativní tvorba rozpočtu, kvalita infrastruktury, dopravní bezpečnost apod.
 • Podpora místních obchodů se zaměřením na výrobky produkované v okolí, obchodů zdarma (give-away shop – nabídka použitých věcí) apod.
 • Lokální energetika (včetně podpory úspor)
 • Subsistenční zemědělství.
 • Podpora místní péče o obyvatele o životní prostředí – pečovatelská služba, zajišťování jídla a nákupů pro nemohoucí, údržba krajiny.
 • Zajištění kultury a zábavy – knihovna a kino (ve spojení s dalšími třeba pojízdná), místní wi-fi, sportovní a dětská hřiště.
 • Vzdělání – zajistit udržitelnost místních škol a předškolních zařízení. Spolupráce více obcí.
 • Místní doprava – podpora stávající struktury, revitalizace místních tratí, organizovaná občanská dopravní svépomoc.
 • Využití nerepresivní sociální ekonomiky – zaměstnávání nezaměstnaných, handicapovaných, apod.
 • Spolupráce s místními podniky včetně realistické podpory zaměstnanců při snaze o jejich převzetí v případě úpadku.
 • Místní banky / kampeličky
 • Nepeněžní výměnné systémy – Výměnný kruh / LETS
 • Lokální obchodní systémy postavená na místní měně (dobropisech)
 • Vzájemná podpora regionů a globální odpovědnost – Fairtrade, odpovědné veřejné nákupy apod.

To je jen několik oblastí, z nichž mnohé patřily tradičně do správy obce. Některé jsou novější a odpovídají na potřeby obcí v dobách krize či globální ekonomiky. Mohly by tu být i další a bude vítán každý praxí podepřený příspěvek. V tuto chvíli není potřeba vymýšlet nic nového a spíše se držet vyzkoušených postupů – zaměřit se na přenos “know-how”.

Nejefektivnější projekty jsou ty, které jsou už při své přípravě zařazeny do širší strategie působící směrem k systémovým změnám ve smyslu ekonomické, sociální a ekologické udržitelnosti, nejlépe ve spojení těchto důrazů. Takové projekty pak mohou být inspirující také pro nutné změny na úrovni národní a EU.

Většina těchto nástrojů vyžaduje odhodlanou spolupráci na místní úrovni a proto je dobře zaangažovat již od počátku co nejširší škálu stakeholderů, od místních zastupitelů, místních podnikatelů přes občanské spolky až po aktivní jednotlivce. Ti by pak multiplikačně mohli přenášet informace v rámci svého prostředí.

Aktuálně bude Alternativa Zdola oslovovat nové zastupitele a navrhoval spolupráci s výše zmíněnými projekty. Prioritou je aplikace participativního rozpočtu, stejně jako rozšíření používání obecních referend, jako standardních nástrojů pro vyšší zapojení občanů.

Další materiály a výstupy budou následovat. Pokud máte dotazy, návrhy či připomínky, či byste se rádi do pracovní skupiny Místní ekonomika bydlení zapojili, kontaktuje nás na info@alternativazdola.cz