Fórum: EXODUS JAKO ŘEŠENÍ? – Šest klíčových bodů pro obnovu Šluknovska

Šest klíčových bodů pro obnovu Šluknovska, které vzešly z fóra “Exodus jako řešení” dne 24. 6. 2014 ve Varnsdorfu.

1. Podpora lokální ekonomiky, zaměstnanosti a vzdělávání propojeného s praxí:
 • Je nutné podporovat místní produkci a služby, usilovat o rozvoj menších firem vytvářejících pracovní místa. Kvalifikovaným odborníkům zajistit dobré podmínky pro život.
 • Ekonomiku regionu směřovat k budování více soběstačných a nezávislých systémů nezávislých na dotacích. Obnovit možnosti pro odbyt regionální produkce.
 • Klíčové je, aby školy přestaly “vyrábět tzv. koblihy” a začaly vzdělávat lidi pro obory uplatnitelné v praxi. S touto praxí (firmami a podnikáním) je nutné provázat i ekonomickou existenci škol.
 • Zaměřit se na popularizaci a úctu k řemeslným oborům.
2. Zvýšení úrovně péče o občany a zlepšení občanské vybavenosti:
 • Zajištění bezpečnosti a omezení kriminality a vandalismu je nutné založit na preventivních opatřeních.
 • Kvalitní a dostupná zdravotní péče a sociální služby se musí stát politickou prioritou regionu.
 • Kraj musí investovat do vytváření sociálního bydlení a domovů pro seniory, které nebudou napojeny na soukromou podnikatelskou sféru. Je nutné ukončit činnost spekulantů se sociálním bydlením.
 • Je nutné výrazně zefektivnit činnost veřejné správy tak, aby veřejná správa byla službou pro občany, nikoli bičem na občany.
 • Zajištění základních služeb pro občany se musí ošetřit legislativně. Současný stav je tristní důsledek spoléhání se na „zázračnou moc” neviditelné ruky trhu.
 • Zejména mladá generace očekává výrazné zlepšení možností pro volnočasové aktivity.
 • Místní komunity je nutné zapojit do řešení lepší funkčnosti veřejného prostoru.
3. Posílení veřejné mobility v regionu:
 • Oprava místních komunikací se musí stát vymahatelnou základní službou občanům.
 • Region potřebuje kvalitní dopravní propojení jak uvnitř, tak se zbytkem ČR i s Německem. Dopravní systém je nutné řešit koncepčně, aby jednotlivé druhy dopravy tvořily dohromady synergický systém.
 • Zásadní je budovat podmínky pro nemotorovou dopravu v regionu, zejména pro cyklisty, protože silnice pro ně přestaly být bezpečné.
4. Péče o krajinu a životní prostředí a renesance místního patriotství:
 • Ekologickou stabilitu krajiny je nutné chápat jako důležitou hodnotu pro rozvoj kvalitního života.
 • Nakládání s odpady řešit takovým způsobem, aby nemusela být krajina ničena vytvářením stále nových skládek, v co nejvyšší míře využít odpady jako zdroj druhotných surovin a materiálů.
 • Zachovávat a obnovovat esteticky i funkčně užitečné objekty a krajinné prvky, které vytvořilo původní předválečné obyvatelstvo.
5. Využití potenciálu cestovního ruchu jako hospodářského odvětví:
 • Cestovní ruch musíme přijmout jako výzvu pro rozvoj místního podnikání a takto k němu i přistupovat.
 • Podporovat rozvoj kvantity i kvality služeb cestovnímu ruchu s cílem prosperovat.
 • Mnohem lépe využívat hodnoty, které má region k dispozici a vytvořit z nich nabídku pro cestovní ruch (zejména přírodní pamětihodnosti, podstávkové domy, historickou architekturu z období průmyslového rozkvětu regionu, historickou průmyslovou tradici a sakrální památky).
 • Intenzivně zapracovat na obnově reputace regionu a přijmout rázná opatření, aby již nikdy v oblasti nedošlo k sociálním nepokojům, které výrazně ničí dobrou pověst oblasti jako turistické destinace.
 • Pořádání veřejných akcí uchopit jako atraktivní nabídku pro turistickou veřejnost.
 • Zapojit církve, aby se začaly angažovat pro cestovní ruch (sakrální památky na Šluknovsku).
6. Podpora komunitního života a obnova skutečných místních hodnot
 • Všemi dostupnými prostředky je potřeba podporovat bohatý spolkový a komunitní život. Lidem nabízet takové možnosti, které pro ně budou zajímavější než “prosedět život u televize a počítače” Veřejné prostředky směřovat co nejvíce do činnosti s dětmi.
 • Místní tradice a památky detailně probádat, propagovat a využít jako zdroj pro revitalizaci regionu.
 • Podporovat fungující mezisektorovou spolupráci nejen v rámci regionu, ale také se sousedním Německem. Lidé by si měli uvědomit, že hranice není limit spolupráce (vědomí života v odlehlém regionu je v současné době nutné překonat, je to pouze psychická a jazyková bariéra).

Tento dokument byl vytvořen s použitím Strategických cílů MAS Šluknovsko se zapracováním podnětů, které zazněly na fóru “Exodus jako řešení?” konaném 24. Června 2014 ve Varnsdorfu.

Další informace poskytne:  MAS Šluknovsko, Ing. Eva Hamplová, 602 490 840