Družstevní workshop – podrobné informace

Teze:
 • Družstevní hospodaření je vhodným nástrojem pro společensky racionální řešení současných společenských a ekonomických problémů zdola, včetně zaměstnanosti.
 • Družstva jsou školou přímé demokracie a malého hospodaření, zlidšťují trh a politiku.
 • Družstevní hodnoty o principy lze uplatnit i v organizacích odlišné právní formy, kde je vhodné a potřebné uplatnit participaci zaměstnanců o dalších zainteresovaných osob na rozhodování o cílech a prostředcích.
Odborné příspěvky:
 • Jiří Svoboda: Mezinárodní souvislosti družstevnictví a související zkušenosti s kooperací a zasíťováním družstev národní a nadnárodní úrovni
 • Naďa Johanisová: “Kde peníze nejsou pánem, ale sluhou” – jaké zdroje financováni lze pro družstevní způsob hospodaření využít, včetně zahraničních zkušeností
 • Karel Rychtář: Výhody a nevýhody družstevní formy podnikaní pro zvyšováni zaměstnanosti a posilování místní ekonomiky, jak lze prakticky začít
Základní struktura příspěvků zástupců z praxe:
 • Zkušenosti s dodržováním či naplňováním družstevních hodnot a principů v praxi
 • Co přitom pomáhá a co brání v hospodařeni a v naplňování družstevní solidarity a kooperace
 • Rady ostatním (zejm. zdroje financováni, ochrana majetku družstva, naplňování principů družstevní demokracie – zapojení členů a odborníků do rozhodování a řízení, podmínky úspěšného hospodaření družstva, čemu se vyhnout)
Mezinárodně uznávané družstevní hodnoty a principy:

Definice: Družstva jsou autonomní asociací osob dobrovolně sdružených za účelem jejich společných ekonomických, sociálních a kulturních potřeb a aspirací, skrze jimi vlastněný a demokraticky ovládaný podnik.

Znaky: Družstva jsou založena na skutečné svépomoci, svéprávnosti, demokracii, rovnosti, členství a solidaritě.

Družstevní principy jsou směrnicí družstevních hodnot v praxi, a to:

 1. Dobrovolné o otevřené členství: Družstva jsou dobrovolnými organizacemi, otevřenými všem osobám schopným využít jejich služby a ochotným akceptovat odpovědnost plynoucí z tohoto členství, a to bez ohledu na pohlaví, a bez sociální, rasové, politické či náboženské diskriminace.
 2. Demokratické (členské) rozhodování: Družstva jsou demokratickými organizacemi, “řízenými” svými členy, aktivně participujícími na strategii družstva a na jeho rozhodovacích procesech. Muži a ženy, činní ve volené reprezentaci, skládají účty členské základně. Členové družstva mají primárně rovná volební práva (jeden člen – jeden hlas) a družstvo je demokraticky organizováno na všech úrovních.
 3. Ekonomická participace členů: Členové rovně přispívají ke kapitálu svého družstva a demokraticky jej řídí. Alespoň část kapitálu je obvykle ve společném majetku družstva. Členové družstva obvykle dostávají omezené náhrady za upsaný kapitál, pokud je dostávají vůbec a pokud je tento podmínkou členství. Členové umisťují přebytky do vybraných nebo všech následujících užitků: pro rozvoj jejich družstva, nejlépe do zvýšení rezerv, kterých část může být nedělitelná; a to ku prospěchu členů podle podílu jejich účasti v záležitostech družstva; a k podpoře ostatních aktivit schválených členstvem.
 4. Autonomie a nezávislost: Družstva jsou autonomní, svépomocné organizace řízené vlastními členy. Uzavíráni smluv s jinými organizacemi včetně vlád, nebo zvyšování kapitálu z externích zdrojů, musí být vedeno v rámci demokratického rozhodováni členy družstva a podpory družstevní autonomie.
 5. Vzdělávání, výcvik o informace: Družstva zajišťují vzdělávání a výcvik svých členů, volené reprezentace, manažerů a zaměstnanců tak, aby mohli efektivně přispívat k rozvoji jejich družstva. Informují širokou veřejnost – zejména mladé lidi a vůdčí osobnosti – o podstatě a výhodách družstevnictví.
 6. Kooperace družstev: Družstva prospívají svým členům co nejefektivněji a posilují družstevní hnutí, spolupracujíc společně na úrovni místních, regionálních a mezinárodních struktur.
 7. Společenský prospěch: Družstva pracují ku prospěchu (trvale udržitelného) rozvoje svého širšího společenství v rámci politik schválených svými členy.