Daniel Glas: Lithium – Stihne ho osud ostatních darů přírody?

Seminář SPaS v říjnu 2017 v Praze

Dne 12. října proběhl v Domě odborů v Praze seminář SPaS na téma „lithium“.  Za moderování JUDr. Ledla k tématu vystoupili Milan Neubert, Čestmír Kubát a Jaromír Borka.

V úvodním příspěvku seznámil M. Neubert posluchače se základními fyzikálně-geologickými informacemi k problematice lithia. Prvek lithium byl objeven před 200 lety, v r. 1817 švédským chemikem Johannem Arfvedsonem. Česká republika se zhruba 6 % světových zásob je z hlediska těžebních rezerv na 5. místě na světě. Lithium patří do skupiny prvků wolfram, kobalt a rubidium. Jeho hlavní předností je vysoká schopnost uchování energie. Proto je v současné době považován za klíčovou surovinu při výrobě akumulačních baterií zejména pro elektromobilní dopravu. V ČR se nachází cca 650 mil. tun lithiové rudy a to především v oblasti Cínovce v Krušných horách.

Hlavní otázkou, která opět rozvířila hladinu jak odborné, tak laické veřejnosti je, zda je v pořádku, aby zásoby lithia byly vytěženy zahraničním soukromým subjektem, v tomto případě australskou firmou European Metal Holdings (EMH), na kterou je napojena tuzemská firma GEOMET. Dochází zde k typickému českému propletenci firem a osob. Firma EMH  je firmou sídlící na Britských Panenských ostrovech (BVI) a její akcie jsou registrovány na burzách v Austrálii a Británii. Dále existuje firma   European Metals Holding Limited, která je firmou regulovanou burzovními zákony v Austrálii a Británii a je registrována v Británii. Dalším subjektem ve hře je česká firma GEOMET s.r.o., založená v r. 2007 čtyřmi českými geology. Tato firma je dnes součástí holdingu EMH. Firma GEOMET následně po svém založení získala licenci k těžbě lithia v ČR. Mezi všemi těmito firmami existuje jisté personální propojení. Obě zahraniční firmy však mají netransparentní majetkovou strukturu.

Společnost EMH nechala vypracovat předběžnou studii proveditelnosti, ve které zveřejňuje především technologické a finanční aspekty celé těžby. Dle této studie by se v příštích 21 letech zde mělo vytěžit cca 30 mil. tun, tj. 5 % z celkových zásob lithia v ČR.

V další části semináře vystoupil Čestmír Kubát, který informoval přítomné o právních aspektech této kauzy. Základním sporným momentem je podpis Memoranda o těžbě lithia mezi ČR a australskou firmou EMH, které za ČR podepsal 4. 10. 2017 ministr průmyslu Jiří Havlíček. Kubát upozornil především na legislativní normy v této kauze a to Zákon č. 2/1969 ve znění pozdějších novelizací, který upravuje statut tehdejšího Ministerstva hospodářství, následně MPO. Tento zákon zejména nařizuje Ministerstvu řádně a zodpovědně hospodařit s nerostným bohatstvím České republiky a předem a srozumitelně informovat občany ČR o veškerých plánech a připravovaných opatřeních v souvislosti s nakládáním se surovinovou základnou ČR. Tento zákon byl v tomto případě hrubě porušen, protože vláda ČR o podpisu uvedeného memoranda nikoho předem neinformovala. Existuje podezření, že ministr Havlíček svým podpisem Memoranda porušil Ústavu ČR a v současné době se připravuje podání stížnosti na Ústavní soud ČR.  Podstatou stížnosti je, že ČR v případě vytěžení lithia zahraničním subjektem hrozí ztráta až bilionu Kč.

V poslední části semináře před diskusí vystoupil Jaromír Borka, který hovořil o společensko-politickém rozměru této problematiky. Významnou informací bylo, že státní podnik DIAMO, který by z titulu svého profesního zaměření důlního specialisty měl být hlavním aktérem v této věci, se od celé kauzy neustále distancuje s tím, že pro jeho zapojení do kauzy lithium nebyly vytvořeny příslušné podmínky a že celý projekt těžby lithia je nedostatečně připraven. Přitom k velmi kontroverzní situaci došlo již před časem, kdy státní podnik DIAMO prodal firmě Cínovecká deponie, kterou ovládá investiční skupina RSJ kolem miliardáře Karla Janečka, haldy a odkaliště (také u krušnohorského Cínovce), ve kterých se rovněž nachází lithium, za neuvěřitelných 800 tisíc Kč. Další rozporuplnou informací je, že vláda ČR po dlouhých odkladech až na jaře 2017 schválila materiál k surovinové politice státu, který by měl být hlavním koncepčním materiálem pro těžební projekty v ČR. Přitom KSČM již minimálně rok upozorňuje na to, že problematika těžby lithia se záměrně zlehčuje a odsouvá.

Na závěr semináře proběhla diskuse, v rámci které byli účastníci zejména pozváni na sobotní protestní petiční akci za lithium v Praze na Klárově.