Spolupracujeme s …

 • SPaS – Spojenectví práce a solidarity

Platforma, která sdružuje různé organizace, zaujímá stanoviska k aktuálním událostem, vydává výzvy a prohlášení atd.  Společně pořádáme akce na veřejnosti a pravidelné semináře k aktuálním otázkám i k důležitým událostem v minulosti.

 • Platforma za sociální bydlení

http://www.socialnibydleni.org/
Jsme kolektivním členem platformy (PSB). Účastníme se diskusí, jednání akcí na veřejnosti k zatím neúspěšnému projednání zákona sociálním bydlení, sdílíme příklady dobré praxe v oblasti bytové politiky, zvlášť odstranění bezdomovectví, dostupnost bydlení a zajištění práva na něj.

 • TESSEA

http://www.tessea.cz/
Spolupracujeme v oblasti sociálního podnikání, přenášení dobrých zkušeností.

 • KSLP – Klub samosprávného lidového podnikání

http://kslp.cz/
Spolupracujeme v oblasti ekonomické demokracie, šíření informací a osvěty o zkušenostech z domácího i zahraničního prostředí.

 • Agora

http://agorace.cz/participacni-projekty/probihajici-projekty/participativni-rozpocet/
Spolupracujeme v oblasti participativního rozpočtu, příkladů dobré praxe.

 • DAČR – Družstevní asociace ČR
 • SČMVD – Svaz českých a moravských výrobních družstev

http://dacr.cz/http://www.scmvd.cz/cz/
Spolupracujeme v oblasti družstevnictví, návrhů úpravy zákonů, propagačních kampaní k družstevnímu hnutí, provozujeme webovou stránku pro poradenství, výměnu zkušeností a osvětu.

 • Social Watch

http://www.socialwatch.cz/
Spolupracujeme v široké koalici hnutí, která monitoruje ekonomické, sociální a ekologické podmínky v ČR. Účastníme se na analytické a publikační práci koalice.

 • Ne Základnám

http://www.nezakladnam.cz/
Spolupracujeme v oblasti pořádání společných akcí, organizování veřejných akcí, protestů a petic v oblasti bezpečnosti a zajištění obrany naší země.

 • Ekumenická akademie

http://ekumakad.cz/
Spolupracujeme v oblastech lokální ekonomiky, participace občanů na místní, regionální i celostátní úrovni v politické, hospodářské, sociální a kulturní sféře, včetně družstevnictví. Jsme mezi přednášejícími a panelisty na řadě akcí Ekumenické akademie i s mezinárodní účastí.

 • DTJ – Dělnická tělovýchovná jednota

http://www.dtjsantoska.cz/
Z našich řad je několik členů DTJ, jsme aktivními účastníky vybraných sportovních akcí a pomáháme organizačně, spolupořádáme akce pro děti i dospělé.

 • Platforma pro udržitelný rozvoj

https://www.czp.cuni.cz/stuz/pur/
Spolupracujeme v oblasti rozvíjení konceptů udržitelného rozvoje, podílíme se na prosazování v naší zemi, prostřednictvím některých členů se účastníme přípravy a projednávání vládních dokumentů pro tuto oblast a pořádáme občasné osvětové akce.

Kontakt pro bližší informace: info@alternativazdola.cz