Lokální měny: v srdci kapitalismu klíčí nová ekonomie

Lokální komplementární měny, kterých je ve Francii stále více, se pomalu dostávají v politice na pořad dne. Tyto měny mají znovu lokálně ukotvit ekonomiku a dát smysl obchodním vztahům tak, že odeberou monopol na měnu bankám a státu.

Lokální komplementární měny (MLC) se právě nesměle dostávají ve Francii na pořad dne v politice. Současné publikování dvou výzkumných zpráv znamená, že na ně politici pohlížejí s rostoucím zájmem. První z těchto zpráv, nazvaná  Jiné měny pro novou prosperitu, je výsledek výzkumu, který zadali na počátku roku 2014 Cécile Duflot, tehdejší ministr pro rovnost teritorií a Benoît Hamon, tehdejší ministr pro sociální a solidární ekonomiku a spotřebu.

Druhá zpráva Výboru pro sociální otázky a životní prostředí – Conseil economique, social et environmental (CESE) – se zabývá obšírněji novými měnami, jako je MLC a virtuálnimi měnami jako bitcoin.

Uznání de iure

To, že zprávy vyšly současně, není náhoda, i když se oba dokumenty liší analýzou. Zpráva CESE se jasně vyslovuje pro rigoróznější integraci těchto iniciativ, zatímco první zpráva vyznívá více ve prospěch rozvoje MLC, do té míry, že tento výzkum přispěl k modifikaci zákonných ustanovení týkajících se měny a financí prostřednictvím zákona o sociální a solidární ekonomice (ESS), který byl přijat na konci července 2014 jako právní uznání MLC.

Zajisté, článek 16 zákona ESS je stručný, ale představuje v Evropě unikátní krok. Povoluje totiž emisi MLC jako platidla, neboť takové měny spadají do rámce struktur, které jsou součástí sektoru, na nějž se vztahuje ESS.

Toto posvěcení zákonem je pevný základ pro zajištění rozvoje takovýchto měn, které se ve Francii objevily teprve nedávno. První z nich, l’Abeille, vznikla ve Villeneuve-sur-Lot před pěti lety. Sol-violette, měna, která je ikonou hnutí SOL, byla uvedena do oběhu v roce 2012 v Toulose. Od té doby se tyto iniciativy znásobily, takže dnes na teritoriu obíhá asi třicet měn. A stejný počet se jich momentálně připravuje. Na druhé straně to byla právě tato vášeň pro lokální měny, která vyvolala zájem ze strany politiky do té míry, že dnes právě místní správní orgány některé tyto projekty prosazují, zatímco dříve byla emise MLC prosazována hlavně nezávislými skupinami občanů.

Globální hnutí

Takto se Francie zařadila do hnutí inovace měny, které je přítomno téměř ve všech zeměpisných oblastech světa, s výjimkou (dočasnou?) východní a střední Evropy. Model, na nějž se francouzské projekty odvolávají, jsou Chiemgauer , vzniklé v Bavorsku v roce 2003. Komplementární měny sledují více či méně cíl převzetí emise peněz občany a zakládají se na nedůvěře, vyvolané finanční a měnovou krizí v roce 2008.

Jejich zastánci zdůrazňují tři důvody a cíle emise těchto peněz. Především je to lokalizace transakcí a upřednostňování použití zisků z místní produkce na teritoriu, kde vznikly. Záměrem je posílit komplementární oběh uvnitř celkového oběhu měny. MLC se snaží rozčlenit prostor tvorby zisku a prostor, kde se tento zisk utrácí, a tak přispět k integraci poptávky a nabídky na místní úrovni.

Sol-violette v plném rozkvětu v Toulose

V druhé řadě mají lokální měny stimulovat lokální směnu ku prospěchu obyvatelstva a za tímto účelem odmítat akumulaci, uchování a koncentraci bohatství. MLC se snaží dokázat svou schopnost generovat místní ekonomický, lidský a společenský rozvoj prostřednictvím různých forem angažovanosti a kolektivní sebeorganizace.

Konečně mají místní měny pozměnit praxi směny a sociální skupiny, která se jí účastní, zaměřením spotřeby na zodpovědnost a větší respektování udržitelných a etičtějších forem rozvoje. V tomto smyslu je záměrem MLC napomoci vzniku nových vztahů mezi partnery směny a podporovat vytvoření osobních vztahů v průběhu směny a jejím prostřednictvím.

Rýsuje se jiná ekonomika

Je zajisté ještě brzy na to, abychom mohli říci, zda sociální, ekonomický a politický dopad MLC, vázaných na deklarované cíle, bude dostatečný k tomu, aby zakotvil jejich rozvoj v dlouhodobé perspektivě. Nabídka obíhajících měn je dosud velmi nízká (ekvivalent několika málo desítek tisíc euro). Nicméně některé projekty, jako je eusko v Nizozemí, zavedené před dvěma lety, dokazují, že jejich dynamismus může být velmi silný v okamžiku, kdy ekosystém, který má tendenci vytvořit měnu, je tomu příznivý ve smyslu praxe příslušnosti k určité teritoriální valorizující identitě a jejího sdílení.

Šíření MLC není módní záležitostí. Tyto iniciativy zbouraly blokádu: přesvědčení, že emise peněz je honitbou bank a států. Tím se MLC svým způsobem účastní boje v rámci kolektivních představ, jež jsou přítomny v období krize a zoufalství, do něhož se propadáme, a které, běda, připravují cestu daleko temnějším kolektivním představám.

Jiná ekonomika v srdci kapitalismu. Tato jiná economika  převrací vztah mezi produkováním bohatství komerčního a produkováním bohatství lidského. A jak správně zdůrazňuje Bernard Lietaer, nepopiratelný odborník na tyto otázky: “Měna nesmí zůstat vně pole obav a starostí, jež představují výzvy naší doby: klimatické změny, degradace prostředí, hladomory, vyčerpávání zdrojů, demografická exploze….” Konference o klimatu, která se bude konat v Paříži na konci letošního roku, by tudíž mohla být užitečná k tomu, aby tento hlas byl vyslechnut a tato cesta zvolena.

Napsal: Christophe Fourel. Přeloženo z francouzštiny.
Zdrojový text: La monnaie locale, ça marche  !