21. Valné shromáždění Svazu českých a moravských výrobních družstev (SČMVD)

Dne 18. června 2012 se v Nymburku konalo 21. valné shromáždění, které se mimo jiné neslo v duchu Mezinárodního roku družstev 2012.

Valné shromáždění bylo slavnostně zahájeno vyhlášením výsledků 1. ročníku soutěže Výrobní družstvo roku. Tato soutěž je rozdělena do 2 skupin. 1. skupina zahrnuje členská výrobní družstva se ziskem větším než 3 mil. Kč, 2. skupina zahrnuje výrobní družstva invalidů.

1. místo v 1. skupině získalo družstvo Sněžka, výrobní družstvo Náchod.

1. místo ve 2. skupině získalo družstvo OBZOR, výrobní družstvo Zlín.

Cílem soutěže je vyhledávat výrobní družstva s dobrými výsledky a ocenit jejich přínos k rozvoji českého výrobního družstevnictví. Současně má soutěž za cíl podpořit aktivitu a motivaci výrobních družstev v oblasti výroby, obchodu a poskytování služeb a přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Důležitým faktorem soutěže je i zvýšení vzájemné informovanosti a posílení mezidružstevní kooperace.

Hodnotícími kritérii jsou  vybrané ukazatele členských družstev. Jedná se o ukazatele agregované a ukládané pro statistiku svazu, vztahující se k výsledku hospodaření jednotlivých družstev k 31. 12. roku, za který je vyhlášena soutěž: ukazatel zisku, obratu, průměrného evidenčního přepočteného počtu pracovníků a objemu vzájemného obchodu mezi členskými výrobními družstvy z hlediska poskytovatele zboží či služeb.

 

Účastníci valného shromáždění zrekapitulovali aktivity v předchozím období. Členská základna SČMVD zahrnuje nejenom malé a střední výrobní podniky, ale i velké firmy, jež mají více než 500 zaměstnanců. Výrobní družstva jsou významnou skupinou zaměstnavatelů, a to i zaměstnavatelů zdravotně postižených Obraty výrobních družstev se pohybují u malých družstev v řádu jednotek miliónů, v poměru k velkým družstvům se stamiliónovými a miliardovými obraty. Výrobní družstva jsou významní exportéři, vlastní moderní technologie a strojové vybavení.

Členská družstva SČMVD se vyznačují zejména vysoce kvalifikovanou řemeslnou výrobou a poskytováním služeb. Jedná se o činnosti, které jsou náročné a mají nižší produktivitu, ale na druhé straně je o ně značný zájem jak v tuzemsku, tak i v zahraničí

Středem pozornosti účastníků bylo stanovení priorit činnosti Svazu českých a moravských výrobních družstev v dalším časovém horizontu. Stav současné ekonomické situace v naší republice, ale i v celé Evropě, potvrzuje nutnost neustálého zvyšování konkurenceschopnosti firem.

V dalším období se svaz bude i nadále především zaměřovat na přímou pomoc členským družstvům, a to v oblasti podpory prodeje a marketingu, ekonomického a právního poradenství, vzdělávání a školení. Zvláštní pozornost bude věnována podpoře mezidružstevního obchodu a kooperacím, a to i v mezinárodním měřítku. Je třeba, aby se spolupráce v oblasti obchodu na mezinárodním poli zintenzivnila.

Za významné okruhy činnosti ve prospěch členských družstev považujeme posuzování návrhů právních předpisů v rámci meziresortního připomínkového řízení tak, aby byly prosazovány zájmy a potřeby družstev, lobování ve všech příslušných oblastech legislativy přitom je nezbytná spolupráce s dalšími podnikatelskými svazy, sledování vývoje návrhu zákona o obchodních korporacích po připomínkovém řízení tak, aby nedošlo v dalším legislativním procesu k nežádoucím změnám, a to zejm. v právní úpravě družstva, zastupování zájmů ve prospěch družstev převážně zaměstnávajících zdravotně postižené.

JUDr. Rostislav Dvořák, předseda

 

Zdroj: http://www.spcr.cz