Manifest Alternativy Zdola

Globální ekonomická krize prvního desetiletí 21. století signalizuje hluboké problémy nynějšího společenského systému, který čerpá omezené přírodní zdroje bez valného ohledu k regeneračním schopnostem naší planety, vyrábí stále více zboží pro uměle vyvolávané potřeby a přitom systematicky zadlužuje konečné spotřebitele; nebývale rozšiřuje příjmovou a majetkovou nerovnost mezi lidmi a odsouvá stále více lidí na okraj společnosti. Domníváme se, že tyto dlouhodobé problémy systému již nemohou být odstraněny obnovou dalšího hospodářského růstu v jeho dosavadním pojetí, a že jejich řešení vyžaduje zásadní úpravy modelů ekonomických a společenských aktivit. Z těchto důvodů je nutné, aby se občané stali spolutvůrci potřebných změn, nespoléhali se pasivně na politiky, ale aktivně navrhovali, zkoušeli a zaváděli přijatelné alternativní postupy.

V České republice existuje velké množství organizací a hnutí, které se zabývají teoretickým i praktickým rozvojem alternativního systému, který by vznikal a rozvíjel se  zdola. Úsilí o změnu je však často dílčí a roztříštěné. Domníváme, že je na čase tyto různé aktivity propojovat, spojovat síly a spolupracovat na solidární a všestranně prospěšné bázi.

Základní cíl Alternativy zdola:

Chceme se tedy soustředit zejména na vytvoření propojené sítě organizací různého typu. Mohla by  to být družstva, občanská sdružení, ekologická, genderová či duchovní hnutí a další iniciativy i politické strany, případně jejich místní organizace. Jedno by však měli mít společné – hledání alternativ k současnému neudržitelnému systému, alternativ, založených také na občanských  aktivitách zdola. Do této pestré sítě by měla být zahrnuta i spolupráce se zahraničím, s prvními kontakty na Slovensku, v Německu a Rakousku.

V souladu s naším cílem podílet se na vytváření sítě občanských iniciativ, hnutí a organizací spolupracujících při tvorbě a zavádění alternativních společenskoekonomických postupů chceme také přispívat k odborné průpravě těch spoluobčanů, kteří by se rádi aktivně zapojili do veřejného života na místní, regionální či celostátní úrovni, ale nevědí jak na to, chybí jim potřebné znalosti či dovednosti. Za své nedlouhé trvání AZ postupně získává pro svou činnost  dostatečnou síť odborníků, kteří jsou ochotni své vědomosti poskytnout těm, kdo sdílejí naše hodnoty a nechtějí  trpně čekat na stupňující se pohromy dnešního systému. Domníváme se, že právě touto společnou iniciativou zdola bychom mohli přispět k postupnému zvyšování odbornosti i kultivovanosti práce veřejně činných osob.

Stavíme na hodnotách, jimiž jsou především:
  • svoboda vyjádřená v možnosti skutečného výběru životních cest, včetně nekonzumního způsobu života
  • rovnost, kterou ale neztotožňujeme s rovnostářstvím
  • přímá demokracie, neboť se domníváme, že lidé jsou dostatečně způsobilí na to, aby o společných záležitostech mohli rozhodovat sami
  • spolupráce a solidarita jako nezbytné podmínky pro rozvoj samosprávy a komunitního života
  • spravedlnost, která je podmínkou fungující spolupráce
  • udržitelnost veškerých, nejen ekonomických aktivit
  • tvorba a ochrana životního prostředí, tvořící základní rámec našeho uvažování

Institucionální základ pro společnost, která by mohla stavět na takových hodnotách a naplňovat takové cíle, vidíme v samosprávné síti občanských komunit, spolupracujících nejen na úrovni ekonomické, ale i politické a kulturní. Neznamená to však, že chceme předkládat nějaký jediný správný vzor k následování – naopak v různorodosti a pestrosti vidíme sílu naší sítě. Jde nám především o to, aby stávající organizace či hnutí vystupovaly z izolace a navazovaly spolupráci jak mezi sebou, tak především s obcemi a nabízely jim odborné a organizační zázemí pro potřebné změny. Pokud takováto spolupráce odstraní duplicity, shromáždí potřebnou odbornou kapacitu, propojí ty, kdo umí, i ty, kdo potřebují pomoc, dosáhne synergického efektu a může významně urychlit rozvoj “zdola” a vrátit občanům zájem o věci obce, regionů i státu a větší podíl na politickém rozhodování.