Výzvy a petice Výzvy a petice

Evropská občanská iniciativa "Voda je lidské právo"

Alternativa Zdola podporuje evropskou občanskou iniciativu " Voda je lidské právo ". Cíle iniciativy: Zaručené služby týkající-se vody a sanitačního zabezpečení pro všechny v Evropě. Žádná liberalizace služeb zajišťujících zásobování vodou. Universální (globální) přístup k vodě a sanitačnímu zabezpečení. Více na: http://www.vodajelidskepravo.cz/ Petici můžete podepsat zde: https://signature.right2water.eu/oct-web-public/?lang=cs

Petice - jak postupovat

Petice – jak uspořádat petiční akci zdroj: http://pravnisebeobrana.cz/petice-%E2%80%93-jak-uspo%C5%99%C3%A1dat-peti%C4%8Dn%C3%AD-akci   Každý z nás má právo se obracet na státní orgány s peticemi v záležitostech, jež patří do působnosti těchto orgánů. Peticí se lze v zásadě domáhat čehokoliv, nesmí se jí však zasahovat do nezávislosti soudu a nesmí se jí vyzývat k porušování ústavy a zákonů. Ačkoli je petiční právo nedílnou součástí demokratického státního...

Tisková zpráva k petičnímu slyšení

Tisková zpráva Iniciativy Ne základnám k petičnímu slyšení "Chceme nové volby protože demise vlády nic neřeší" Na včerejším slyšení (středa 12.10. 2011) v Poslanecké sněmovně nebylo ke komu mluvit. Místopředsedkyně vlády Karolina Peake, zároveň předsedkyně Legislativní rady vlády se na slyšení nedostavila ani místo sebe nikoho neposlala. Je to vyjádření opovrhování občany, ignorování jednacího řádu poslanecké sněmovny, nebo postoj, s jakým bude řešit problematiku korupce v...

Vybrané příspěvky petičního slyšení

František Vlásek Hnutí za přímou demokracii Vážená paní místopředsedkyně vlády, Vy jste jako předsedkyně legislativní rady vlády předložila v říjnu loňského roku návrh zákona o celostátním referendu. Je až neuvěřitelné, že z Legislativní rady vlády může  vzejít takový paskvil! Na základě Vašeho návrhu by občané neměli naprosto žádnou šanci o něčem zásadním rozhodnout. Je to jen další důkaz arogance moci a pohrdání lidmi. Podmínka shromáždění 250 000 podpisů pro...

Petice - majetková přiznání

PETICE dle zákona č.85/1990 Sb. o právu petičním vycházejícím z čl.18 Listiny základních práv a svobod POŽADUJEME  SCHVÁLENÍ  ZÁKONA  O  MAJETKOVÉM  PŘIZNÁNÍ v jeho rámci chceme přijetí důsledných a konkrétních protikorupčních opatření, protože řádná správa věcí veřejných na centrální, regionální i místní úrovni je mařena zejména korupcí, která se stala součástí systému.          Jméno  a...

Petice proti rozpuštění parlamentu

PETICE dle zákona č.85/1990 Sb. o právu petičním vycházejícím z čl.18 Listiny základních práv a svobod                                za rozpuštění Poslanecké sněmovny  ...

Petice - proti válkám

PETICE           proti vojenským akcím namířeným proti suverenitě jiných států,                      nepřipuštění účasti České republiky na jejich podpoře nebo přípravě Požadujeme ve smyslu Charty Organizace spojených národů kapitola I., článek 1.) odstavec 1) , aby představitelé  České republiky, především prezident, premiér,...

Petiční slyšení: Chceme nové volby, dne 12. 1.2012

Dne 12. ledna se v Poslanecké sněmovně uskutečnilo pokračování slyšení k petici "Chceme nové volby, protože demise vlády nic neřeší". Přinášíme Vám nejzajímavější příspěvky, které zazněly, fotografie a videa z petičního slyšení, na kterém z vlády byla zastoupena pouze místopředsedkyně Karolína Peake. Věnujte pozornost "argumentům" místopředsedkyně a následné diskusi. O politice  Nečasovy vlády vypovídá opravdu hodně! **** Vážené dámy, vážení pánové, Hovořím zde za...

Veřejné projednávání petice proti tzv. církevním restitucím - 2.10.2012 o 15:00

V rámci 22. schůze Petičního výboru PS PČR se uskuteční veřejné projednávání petice proti tzv. církevním restitucím (Petice proti přijetí návrhu zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi). Slyšení se bude konat v zasedací místnosti č. 205, Sněmovní č. 1, Praha 1. Při vstupu do Poslanecké sněmovny je nutno předložit průkaz totožnosti, proto je také třeba počítat s určitou časovou rezervou.

Petice Solidarity s Řeckem

Petice Solidarity s Řeckem To, co se děje dnes v Řecku je jen ten nejextrémnější příklad globálního jevu: světové politické a ekonomické elity, které jsou zodpovědné za současnou ekonomickou krizi, usilují o to, abychom my všichni za tuto krizi zaplatili, a je jim zcela lhostejné kolik utrpení to bude stát. Řecko ale současně je příkladem rozhodného odporu miliónů obyčejných lidí, kteří odmítají platit za krizi, kterou nevyvolali. Řekové jsou...

Petice Solidarity s Řeckem - perex

VŠICHNI JSME ŘEKOVÉ!! V Řecku dnes ekonomické a politické elity realizují krutý experiment: ženou občany do extrémní chudoby a zbavují je jejich sociálních práv jako „řešení" ekonomické krize. Jde o experiment, který si tyto elity přejí rozšířit do celého světa. Už s tím začaly. Prohlašujeme, že k tomu nemusí dojít. Jednotně podporujeme řecký odboj proti úsporám a utahování opasků a to jednak, protože jde o morální imperativ a jednak protože ukazuje způsob...

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Petice – jak uspořádat petiční akci

zdroj: http://pravnisebeobrana.cz/petice-%E2%80%93-jak-uspo%C5%99%C3%A1dat-peti%C4%8Dn%C3%AD-akci

Každý z nás má právo se obracet na státní orgány s peticemi v záležitostech, jež patří do působnosti těchto orgánů. Peticí se lze v zásadě domáhat čehokoliv, nesmí se jí však zasahovat do nezávislosti soudu a nesmí se jí vyzývat k porušování ústavy a zákonů. Ačkoli je petiční právo nedílnou součástí demokratického státního zřízení, není dobré význam petice přeceňovat. Podávání petic upravuje zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním.

Ze zkušeností vyplývá, že, přestože je to správním orgánům v zákoně uloženo (viz dále), úřad na petici často ani neodpoví, popř. velmi neurčitě a vyhýbavě. Úsilí, které bývá na petici vynaloženo, je obvykle v nepoměru k hubeným výsledkům, které přináší.

Petice se doporučuje využít pouze podpůrně k jiným způsobům řešení daných problémů a vzhledem k času a energii, které sbírání podpisů pod petici vyžaduje, je dobré pečlivě zvážit, zda je v daném případě v silách toho, kdo petici zamýšlí, nasbírat tolik podpisů, aby petice měla určitou (politickou) váhu. Nelze však spoléhat na to, že by se daný problém vyřešil pouze peticí.

Hlavní zásady při organizování petiční akce

 • Petice musí být písemná. Petici může sepsat jednotlivec nebo s jinými vytvořit petiční výbor (ten však není právnickou osobou). Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.

   

 • Na petici musí být uvedeno:
  • text petice
  • jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil nebo jména, příjmení a bydliště všech členů výboru
  • jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru zastupovat
  • adresát petice (správní orgán) a datum.
 • Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena, a dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru zastupovat.
 • Každá osoba, která petici podepíše, musí uvést: jméno a příjmení a bydliště. Nemusí tedy uvádět rodné číslo. Petici může podepsat i cizinec. (Listina základních práv a svobod (čl. 18) stanoví, že petiční právo má každý, tedy i cizinec. Pokud nemůže uvést trvalý pobyt, uvede adresu faktického pobytu.)
  (Poznámka: Datum narození každého podepsaného je ovšem potřeba, sbíráte-li podpisy občanů pro uspořádání místního referenda, rodné číslo je potřeba sbíráte-li podpisy pro založení politické strany.)
 • Organizátoři petice mohou k podpisu petice vyzývat všemi způsoby, které neodporují zákonu.
 • Petice a podpisové archy mohou být vystaveny též na místech přístupných veřejnosti, k tomu nepotřebujete povolení státního orgánu (pro zábor veřejného prostranství apod.) ani to nemusíte oznamovat (jako u veřejného shromáždění). Při shromažďování podpisů však nesmí dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.
 • Orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout; nepatří-li věc do jeho působnosti, je povinen petici do 5 dnů postoupit příslušnému orgánu a uvědomit o tom toho, kdo ji podal.
 • Orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět iniciátorům petice. Odpověď má obsahovat stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.
 • Proti odpovědi úřadu nebo jeho nečinnosti se nelze v zásadě bránit žádnými účinnými právními prostředky, můžete ale podat stížnost, vystoupit na jednání zastupitelstva, věc medializovat apod.
 • Rada obce a kraje má podle zákona o obcích a zákona o krajích může stanovit vlastní pravidla pro přijímání a vyřizování petic a také stížností. Tato pravidla vám mohou pomoci při „vymáhání" odpovědi od úřadu vaší samosprávy.

Petice a ochrana osobních údajů

Vzhledem k tomu, že při výkonu práva petičního je zacházeno s osobními údaji (jméno a příjmení a adresa signatářů petice), je nutno v souvislosti s peticemi upozornit na vztah zákona o právu petičním a zákona č 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Organizátor petice je povinen shromažďovat a zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a uchovávat je pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Získané údaje nesmí předávat jiným osobám a subjektům než správnímu orgánu, jemuž je petice určena.

Signatáři však nemusí dávat souhlas se zpracováním a není je třeba informovat ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. ani není třeba zpracování osobních údajů (shromažďování podpisů pod petici, předávání petičních archů apod.) oznamovat Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zákon o ochraně osobních údajů však nezavazuje pouze toho, kdo petici podává, ale i úřad, jemuž byla předána. Ten např. nesmí osobní údaje signatářů bez jejich souhlasu předat třetí osobě.

Petice na internetu

V současné době se petiční akce začínají čím dál častěji objevovat i na internetu.

Internetová prezentace může napomoci propagaci petice a tedy získání většího počtu signatářů, podpisy získané přes internet však mají pouze symbolickou platnost, neboť zákon zatím možnost podpisu petice přes internet nezná.

Internetovou stránku s právě probíhajícími petičními akcemi v ČR udržuje Econnect v rámci svého zpravodajského portálu. Zároveň nabízí formulář pro vytvoření petice na internetu. Vše najdete na adrese petice.ecn.cz.

Zdroj: obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=130356

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Petice: požadavky zdola – zkouška vládnoucích

Václav Exner

 

 1. Úvod
 2. Obsah petice
 3. Sběr podpisů
 4. Koordinace petic
 5. Předání petice
 6. Vyřízení petice
 7. Informace o petici

 

 

 1. Úvod

Tento text se zabývá peticemi podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v aktuálním znění. Petice umožňují vyjádřit názor veřejnosti a sdělit jej orgánu veřejné správy, který má povinnost petici projednat a odpovědět na ni. Umožňuje tedy nejen sdělení názorů a požadavků části veřejnosti – podporovatelů, těch, kteří petici podepsali nebo se k ní například na internetu připojili – k jakémukoli problému, ale v případě jednání adresáta/příjemce petice ve shodě se zákonem poskytuje záruku, že petice bude projednána a bude poskytnuta odpověď. I když odpověď, případně akce, kterou petice vyvolala, není vždy ve shodě s míněním podporovatelů, stává se celý proces jejího vyřízení v jejich očích testem, do jaké míry veřejná správa věcně a odpovědně reaguje na mínění veřejnosti, jak zdůvodňuje své jednání a jak pohotově umí věci řešit nebo své řešení odůvodnit. Podněcovatelé a zpracovatelé textu petice a organizátoři sběru podpisů a jiné podpory pro petici pak zjišťují míru podpory jejich názoru ve společnosti a míru ochoty veřejně se za něj postavit.

Každý z nás má právo se obracet na státní orgány s peticemi obsahujícími žádosti, návrhy nebo stížnosti ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů. Právnické osoby mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti. Státními orgány se rozumí také právnické osoby, jimž byla působnost státního orgánu svěřena a podílejí se na výkonu státní správy.

Peticí se lze v zásadě domáhat čehokoliv, nesmí se jí však zasahovat do nezávislosti soudu, nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.

Pro veřejnou správu jsou petice prostředkem zpětné vazby, která umožňuje poznat názory ve společnosti a řešit problémy dřív, než nabudou nežádoucích, kritických rozměrů. Včasná a odpovědná reakce zvyšuje uznání, které veřejná správa ve společnosti požívá.

K peticím je rozsáhlá podpora také na internetu. Především je k dispozici zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v aktuálním znění a jeho výklady. Přímá podpora pro zpracování petice a počítačový sběr podpisů na její podporu je poskytována, např. na webových adresách www.petice.net, www.petice24.com, www.petice.ecn.cz, http://www.pravnisebeobrana.cz/, www.alternativazdola.cz.

Ačkoli je petiční právo nedílnou součástí demokratického státního zřízení, není na místě význam petice přeceňovat. Ze zkušeností vyplývá, že, přestože je to správním orgánům v zákoně uloženo, adresát petice na ni často ani neodpoví, popř. velmi neurčitě a vyhýbavě nebo bez vysvětlení a odůvodnění svého jiného názoru. Úsilí, které je na petici vynaloženo, je někdy v nepoměru k hubeným výsledkům, které přináší. Přes pochyby o dopadu petic je však nesporné, že umožňují konkrétní kontakt s občanů s orgány veřejné správy, projevení postojů občanů, případně i aktivity při pomoci s dalším získáváním podporovatelů, poskytují ověření podpory občanů pro návrhy a požadavky v peticích, sjednocování řady postojů mezi různými subjekty a jsou způsobem tlaku na adresáty. Při informování o průběhu a výsledcích jsou pak zrcadlem postoje adresátů k občanům. Jejich zveřejňování zpracovatelem nebo petičním výborem zvyšuje zájem adresátů, aby jejich vyřízení věnovali řádnou péči, a souhrnně pomáhá zvýšit počet úspěšných petic. Petiční stánky a pravidla pro jejich umístění pak poskytují právní prostor pro chráněné vyjadřování názorů bez složitého administrativního zajišťování.

Petice se často užívají spolu s jinými způsoby řešení daných problémů. Vzhledem k času a energii, které sbírání podpisů pod petici při záměru získat masovou podporu vyžaduje, je dobré pečlivě zvážit, zda je v daném případě v silách těch, kteří petici zamýšlejí, nasbírat tolik podpisů, aby petice měla určitou (politickou) váhu. Nelze však spoléhat na to, že by se daný problém vyřešil pouze peticí.

Je řada úspěšných petic, pomocí nichž bylo dosaženo uplatnění v nich vyjádřených požadavků. Dobrá organizace petiční akce, která nekončí sběrem podpisů, a vytrvalost petičního výboru a organizátorů s organizováním dalších akcí (demonstrace, veřejné diskuse, články a diskuse ve sdělovacích prostředcích, hepeningy, osobní aktivita vůči rozhodovatelům apod.) výrazně přispívají k potenciálnímu úspěchu petice.

Občanská sdružení a občanské iniciativy, např. setkávající se na jednání Fór alternativ, u hlavních petic různými formami spolupracují při přípravě a formulování petic a sběru podpisů, včetně společného postupu při získávání podporovatelů například s využitím společných petičních stánků.

   

 

 1. Obsah petice

Petice musí být písemná. Petici může sepsat jednotlivý zpracovatel nebo s jinými vytvořit petiční výbor, který však není právnickou osobou. Členové petičního výboru jsou povinni určit zmocněnce staršího 18 let, který je bude zastupovat ve styku se státními orgány, s adresátem nebo adresáty petice.

    Na petici mají být uvedeny:

 • název, který by měl obsahovat slovo „petice" – doporučuje se, aby součástí textu petice byl její a odvolávka na zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, což i pro adresáta jednoznačně určuje způsob zacházení a odlišuje petici od jiných typů písemností, se kterými se občané obracejí na orgány veřejné správy,
 • adresát nebo adresáti, kterým je petice určena,
 • text petice,
 • jméno, příjmení a bydliště zpracovatele, který petici sestavil, nebo jména, příjmení a bydliště všech členů petičního výboru,
 • jméno, příjmení a bydliště zmocněnce, je-li vytvořen petiční výbor.

U zpracovatele, členů petičního výboru a zmocněnce se údaje potvrzují jejich podpisem. Mají-li zmocněnec, členové petičního výboru nebo zpracovatel zájem o osobní kontakt s podporovateli petice nebo dalšími zájemci o problematiku, která je předmětem petice, mohou být vedle povinných údajů uvedeny i další údaje, např. elektronická adresa, případně číslo telefonu. Mohou jim tak snadno být poskytovány informace, které se k petici a k věci, které se týká, vztahují. Takové zveřejnění kontaktu ovšem může mít i nepříznivé dopady.

Petice může obsahovat i datum, ke kterému plánuje zpracovatel nebo petiční výbor uzavřít sběr podpisů od podporovatelů a petici předat/podat, případně ke kterému bude předána/podána první nebo další část shromážděných podpisů podporovatelů. Je vhodné, aby jako součást textu petice, např. pod údajem, kdo petici podává, bylo také uvedeno, kde bude možné se seznámit s informacemi o průběhu sběru podpisů, jejich předání, jednáních souvisejících s peticí a s výsledky, ke kterým petice vedla, a to např. uvedením internetové adresy nebo sdělovacího prostředku, kde budou informace zveřejňovány. Příklad petice je v příloze č. 1.

Vznikne-li petice ze shromáždění, musí obsahovat i údaje o tomto shromáždění, postup schválení, údaje o svolavateli, který plní funkci petičního výboru, a zmocněnci. I pro takovou petici mohou být dál získáváni podporovatelé. Příklad petice vzniklé na shromáždění je v příloze č. 3.

Podporovatelé petice obvykle podpisují na podpisových arších. Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena, například názvem petice; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil (zpracovatele), nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat (zmocněnce). Příklad podpisového archu je uveden v příloze č. 2.

 

 

 1. Sběr podpisů

Je-li petice podporována dalšími podporovateli, jsou uvedeni na podpisových arších. Každý podpisový arch obsahuje název petice, údaje o zpracovateli nebo zmocněnci shodné s údaji petice a o každém podporovateli jméno, příjmení, bydliště (adresa) potvrzené podpisem. Je-li podporovatelem právnická osoba, odpovídá tomu její název a sídlo potvrzené způsobem obvyklým pro právnickou osobu.

K podpoře petice může kdokoli vyzývat občany každým způsobem, který neodporuje zákonu. Před podpisem musí být podporovatelovi umožněno, aby se s obsahem petice řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen, ani mu ve výkonu petičního práva nesmí být bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.

Petice a podpisové archy mohou být vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu (pro zábor veřejného prostranství apod.) ani oznámení (jako u veřejného shromáždění), nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku. Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let. Nedemokratická snaha o omezení petičního práva se často skrývá za sporem o umístnění či podobu petičního stánku.  Pokud ale stánek neomezuje provoz a neruší veřejný pořádek, nemají takové námitky opodstatnění.

Petici může podepsat i cizinec – Listina základních práv a svobod (čl. 18) stanoví, že petiční právo má každý, tedy i cizinec. Pokud nemůže uvést trvalý pobyt, uvede adresu faktického pobytu.

(Poznámka: U sběru podpisů podle jiných zákonů jsou jiná pravidla. Například sbíráte-li podpisy občanů pro uspořádání místního referenda je třeba datum narození, rodné číslo je potřeba, sbíráte-li podpisy pro založení politické strany apod.)

Vzhledem k tomu, že při výkonu práva petičního je zacházeno s osobními údaji (jméno a příjmení a adresa signatářů petice), je nutno v souvislosti s peticemi upozornit na vztah zákona o právu petičním a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Organizátor petice je povinen shromažďovat a zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a uchovávat je pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Získané údaje nesmí předávat jiným osobám a subjektům než adresátům, kterým je petice určena. Podporovatelé však nemusejí dávat souhlas se zpracováním, není je třeba informovat ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., ani není třeba zpracování osobních údajů (shromažďování podpisů pod petici, předávání podpisových archů apod.) oznamovat Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pro petice na internetu je možné získat podporovatele také s využitím této formy zpracování. Internetová prezentace může napomoci propagaci petice a tedy získání většího počtu podporovatelů, podpora získaná přes internet však obvykle není opatřena podpisem důsledně naplňujícím požadavek zákona a adresát na ni může, ale nemusí, brát zřetel, jak je vysvětleno v části týkající se vyřízení petic.

 

 

 1. Koordinace petic

U petic týkajících se závažných společenských problémů je často žádoucí koordinace mezi potencionálními podporovateli – občanskými sdruženími, občanskými iniciativami, politickými stranami a politickými hnutími, zájmovými skupinami apod.

Koordinace při otevírání petic se týká především dohody o záměru udělat petiční akci, rozhodnutí o zastoupení v petičním výboru, konzultací k textu petice a jeho společném dotvoření a schválení.

Kromě petičního výboru lze případně ustavit i organizační výbor a zástupce v místech a dohodnout organizaci celé petiční akce. Jednotlivé subjekty/podporovatelé na svých akcích, zvlášť na akcích pro získání podpisů pod petice, kde je možné umístění petičního stánku i bez ohlášení, většinou zároveň ve společném zájmu nabídnou nebo umožní rozdávání doprovodných materiálů, vyvěšení plakátů, hesel, piketů apod., případně i účast zástupců partnerských subjektů k informování občanů.

 

 1. Předání petice

Předání/podání petice je možné osobně nebo formou poštovního styku. Předání formou elektronického dopisu (e-mailu) a podobnými způsoby s využitím příslušné techniky splňuje požadavek na písemnou formu. Pokud však nejsou její součástí zaručené elektronické podpisy zpracovatele, členů petičního výboru nebo zmocněnce, je nutné ověření u adresáta nebo adresátů, zda petici i za těchto okolností přijmou, anebo zda je nutné výtisk s podpisy nějakým způsobem dodat.

Předání petice delegací, případně za účasti sdělovacích prostředků, může v očích veřejnosti posílit informace o problému a významu jeho řešení a být pro adresáta signálem, aby jejímu vyřízení věnoval pozornost s vědomím vyšší kontroly veřejnosti.

Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

 

 1. Vyřízení petice

Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal, anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení. K tomu mají státní orgány upravit způsob přijímání, projednávání a vyřizování peticí jim adresovaných ve svých jednacích řádech nebo obdobných předpisech. Podle zákona o obcích a zákona o krajích tak například mohou rady obcí a krajů stanovit vlastní pravidla pro přijímání a vyřizování petic a také stížností. Zpracovatel petice, členové petičního výboru nebo zmocněnec se tedy s pravidly konkrétního adresáta mohou kdykoli seznámit. To je užitečné jak pro formulaci petice, tak při případném „vymáhání" vyřízení petice od adresáta. Příklad takových pravidel je uveden v příloze č. 4.

Při vyřizování petice, jak stanoví zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, není rozhodující počet podporovatelů, a tedy ani počet podpisů. Petice má tedy být vyřízena stejným postupem i v případě, že kupříkladu obsahuje jen podání zpracovatele potvrzené jeho podpisem. Počet podporovatelů pak je mírou podpory petice a má zvláštní význam například ve vztahu k usnesením příslušných výborů Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky, která upravují vnitřní pravidla jejich jednání o konání veřejného slyšení těchto orgánů k petici, jejímiž adresátem je příslušná komora Parlamentu České republiky nebo její orgány, v případě, že je doložen nejméně stanovený počet podporovatelů (10 tisíc). Je také vnitřní věcí těchto komor, zda k prokázání takového počtu postačí jména, příjmení a bydliště podporovatelů (získané například na internetu), anebo také jejich podpisy, případně zaručené elektronické podpisy. Je nepochybné, že podporovatelem je i osoba, která se k podpoře osobně přihlásila poskytnutím údajů o jménu, příjmení a bydlišti například na podpisovém archu v počítačové formě, kde není možné zajistit zaručený elektronický ani jiný podpis, a že započítání mezi podporovatele pro účely konání případného veřejného slyšení v uvedených výborech závisí na jimi schváleném a používaném postupu. Pro jednání státního orgánu o petici a její vyřízení pak jsou splněny náležitosti už poskytnutím podpisu, případně zaručeného elektronického podpisu zmocněncem. Stanovená pravidla, včetně meze pro počet podporovatelů, mohou také být orgány komor Parlamentu změněna, případně i pro jednotlivou petici. Je důležité, aby se zpracovatel nebo zmocněnec o takové veřejné slyšení aktivně ucházeli.

K problematice získávání podporovatelů s využitím počítačového zpracování (internetu) proběhla korespondence s legislativním odborem Ministerstva vnitra ČR, které však nemá úmysl současný stav měnit: „není výslovně umožněno sbírat podpisy pod petici elektronickým způsobem, avšak máme za to, stávající znění petičního zákona takovýto postup nezakazuje".

Zákon o ochraně osobních údajů zavazuje i adresáta, jemuž byla petice předána. Ten např. nesmí osobní údaje podporovatelů bez jejich souhlasu předat třetí osobě.

Proti nečinnosti adresáta nebo při nesouhlasu s jeho vyřízení petice lze nečinnost urgovat, podat stížnost, věc medializovat, vstoupit do osobního jednání s adresátem, u zastupitelských sborů případně vystoupit na jednání některých jejich orgánů apod.

 

 

 1. Informace o petici

Pro petiční výbor ani pro podporovatele by neměla činnost končit předáním/podáním petice. To se týká jak samotné věci, které se petice týká, tak i procesů spojených se samotnou peticí. Informace o těchto skutečnostech by jim a celé veřejnosti měly být zpřístupněny. Adresa uvedená přímo na petici je dobrou pomůckou, jsou-li na ní informace skutečně k dispozici.

Pokud je petice uváděna také v některém počítačovém systému a tento systém to umožňuje, je vhodné další informace poskytovat cestou přiložených souborů. Některé počítačové systémy týkající se petic umožňují případnou formalizaci některých standardních informací o petici přímo jako součást tohoto systému, například www.petice.net. Sama petice i další informace k ní by měly být pro dobrou orientaci uživatelů doprovázeny daty zápisu těchto informací o událostech petice se týkajících.

Informace poskytované např. formou přiložených souborů by se měly týkat zejména:

 • doby (data), kdy má skončit získávání podporovatelů (sběr podpisů) celkem nebo pro určitou etapu a datum, kdy byl sběr podpisů ukončen, z toho na tištěných podpisových arších a sběrem počítačovou cestou;
 • zprávy o skončení etapy nebo celkového získávání podporovatelů, o dosažených počtech podporovatelů petice;
 • zprávy o podání/předání adresátovi (adresátům) a jejich přijetí;
 • zpráv o jednáních nebo akcích týkajících se petice (místo a čas, název a cíl akce – sběr podpisů, demonstrace, setkání, seminář, včetně například veřejného slyšení v parlamentních výborech) a jejich závěrech nebo výsledcích;
 • zpráv o reakcích adresáta (adresátů) k předané petici a jejich obsahu;
 • zpráv o urgencích nebo žádostech o pomoc dalších státních orgánů a jejich výsledcích;
 • zpráv o dílčích (průběžných) výsledcích a celkovém výsledku, který přinesla petiční akce, včetně záporných nebo pasivního přístupu příslušných orgánů.

V informačním systému je vhodné stanovit dobu, po kterou budou informace o petici uchovávány, například 2 roky po provedení posledního zápisu - informace k ní.

 

 

* * *

Příloha č. 1: Příklad petice organizované petičním výborem

 

 

 

PETICE

dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

vládě České republiky (adresát)

ve věci …………

 

           

………… text petice …………

…………………………………

 

Sběr podpisů podporovatelů petice bude ukončen a petice předána na Úřad vlády (adresátovi nebo jeho úřadu) ke dni ………… (nepovinné)

Průběžné informace o vyřizování petice budou umístněny na ………… (nepovinné)

 

Petiční výbor ve složení:

A. M.,  ………… adresa………..,     …………podpis …………,

C. N., ………… adresa………..,      …………podpis …………,

D. O., ………… adresa………..,      …………podpis …………,

E. P.,    ………… adresa………..,      …………podpis …………,

F. Q.,   ………… adresa………..,      …………podpis …………,

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn zmocněnec:

A. M., ………… adresa………..,      …………podpis ………… (volitelně elektronická adresa, případně číslo telefonu)

 

* * *


Příloha č. 2: Příklad podpisového archu k petici

 

Podpisový arch k PETICI ve věci …………

Zpracovatel:             F. R.,      ………… adresa………..,         …………podpis …………

(nebo) zmocněnec:   A. M.,     ………… adresa………..,         …………podpis …………

 

Jméno a příjmení

Bydliště (adresa)

Podpis