Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Svatováclavská rezoluce

3. Fóra alternativ z 28.9.2011

 

My, níže podepsaní zástupci/mluvčí občanských iniciativ a hnutí

 

POŽADUJEME:

 

1.      Demisi vlády Petra Nečase a vypsání předčasných voleb

Politika vlády, vtělená především do důchodové, daňové, sociální a zdravotní reformy, poškozuje nejen nižší a střední vrstvy, ale všechny, kteří nepatří k finančnímu kapitálu. Koaliční strany se zpronevěřily svým předvolebním slibům. Vláda svými rozhodnutími rozbijí zdravotnický systém, oslabuje důchodové zajištění, mrhá veřejnými prostředky a umožňuje korupci. Vládní koalice se chová arogantně a nerespektuje Ústavu ČR a Listinu základních práv a svobod. Koalice ohrožuje hospodářství země, sociální úroveň občanů, jakož i vzdělanostní, zdravotní a zejména morální úroveň společnosti. Požadujeme proto demisi vlády, předčasné volby a otevření diskuse o změně volebního zákona směrem k větší demokratičnosti.

 

2.      Přijetí zákonů o obecném referendu

a prosazení dalších prvků přímé účasti občanů, které by výrazně přispěly k omezení selhávání zastupitelské demokracie. Chceme takovou demokracii, která respektuje rozdílné potřeby a zájmy všech lidí i složek společnosti a zajišťuje jim reálný podíl na zákonodárné, normotvorné a výkonné moci.

Proto požadujeme:

a)    Zavedení obecného referenda;

b)   Umožnění občanské zákonodárné a normotvorné iniciativy;

c)    Zavedení odpovědnosti volených zástupců za výkon mandátu na všech úrovních a umožnění jejich odvolatelnosti na základě postupů stanovených zvláštním zákonem;

d)   Zajištění práva každého zúčastnit se úředních rozhodovacích procesů ve věcech, jejichž dopady se ho mohou bezprostředně týkat.

 

3.      Přijetí důsledných a konkrétních protikorupčních opatření

Řádná správa věcí veřejných na centrální, regionální i místní úrovni je mařena zejména korupcí, která se stala součástí systému.

Proto požadujeme zejména:

a)    Schválení zákona o majetkových přiznáních;

b)   Zavedení centrálních daní z objemu veškerého majetku;

c)    Změnu postavení a rozšíření působnosti a pravomocí NKÚ včetně veřejné kontroly jeho činnosti;

d)   Okamžité zahájení veřejné diskuse o oddělení výkonu státní správy v regionech a místech od samosprávy, tj. zrušení výkonu přenesené působnosti státu kraji a obcemi.

 

4.      Zajištění mediálních práv občanů

Od Parlamentu a veřejnoprávních médií požadujeme

a)    při politických debatách ve veřejnoprávních médiích občanské zastoupení na základě požadavku iniciativ a hnutí;

b)   aby ČT a ČRo měly povinnost odvysílat k petici s 50 000 podpisy  diskusní pořad k předmětu petice za účasti zástupců petičního výboru;

c)    pravidelně  zveřejňovat  transparentní hospodaření ČT, ČRo a ČTK včetně příjmů jejich zaměstnanců;

d)   zařazení pravidelného hodinového diskuzního pořadu, ve kterých si budou iniciativy, hnutí, občanská společnost určovat účastníky diskuze i témata.

Vyzveme veřejnost k ustavení Občanské mediální rady, která se bude vyjadřovat k vysílání ČT a ČRo.

 

Media a zejména ČT přímo ovlivňuje  myšlení společnosti, vytváří její atmosféru.  Měla by to být  občanská společnost, která by měla  mít kontrolu nad vlivem veřejnoprávních  medií na společnost.

Dále jsme se shodli, že budeme společně postupovat a koordinovat své akce
se záměrem celkové kultivace společenského prostředí

 

V Praze, dne 28. září 2011

 

Alternativa Zdola    - Ilona Švihlíková, mluvčí

Akční spolek nezaměstnaných - Tomáš Vokoun, předseda 

ACORN - CC - Karel Procházka, člen prezídia

Centrum pro strategická a teoretická studia - Václav Exner, místopředseda

Iniciativa za společenskou změnu - Petr Kužvart, koordinátor

Křesťané za spravedlivý hospodářský řád - J. Trčková

New World Order Opposition - Jan Korál, Marek Kubát, mluvčí                                   

Iniciativa Ne Základnám - Eva Novotná, mluvčí

Spolupráce za Vysočinu - Vladimír Prokeš, mluvčí

 

 

 

Česká společnost pro zaměstnaneckou participaci
Je občanským sdružením podporujícím ekonomickou demokracii. Zaměstnanecká participace je jedním z pilířů ekonomické demokracie, neznamená ale zdaleka pouze participaci finanční, ale také podíl na rozhodování a řízení firmy.
http://www.kslp.wz.cz/

Iniciativa za spravedlivé referendum
Pokud si myslíte, že je potřebná zásadní změna v rozhodování o našem společném žití, že všichni občané mají právo rozhodovat přímo o veřejných věcech, a že jsou dostatečně způsobilí, aby si zvolili, tak jako jejich nynější političtí zástupci, kam bude směřovat vývoj jejich společnosti.
http://www.spravedlivereferendum.cz/

Český cohousing
Jsme vznikající, volné a otevřené sdružení, připravující vybudování cohousingového obytného souboru na základě soukromého vlastnictví, ale společného - komunitního soužití.
Spojuje nás touha po alternativním způsobu života, dobrém sousedství, žití v blízkosti přírody a možnostech společného sdílení radostí i starostí všedního dne.
http://www.ceskycohousing.cz/

Ne Základnám
Nejúspěšnější hnutí v České republice za posledních dvacet let
http://www.nezakladnam.cz/

Trojčlennost v sociálním organismu
Věříme, že oslovíme lidská srdce a touhu po kvalitním a důstojném životě a že si nenecháme ujít příležitost, jak se o své štěstí postarat sami.
Vítejte na občanské cestě ke svobodě!
http://www.tso.cz/tso/

Akční spolek nezaměstnaných
Navazujeme na tradice rozsáhlého a úspěšného českého hnutí nezaměstnaných z doby Velké krize a inspirujeme se také současnou činností hnutí nezaměstnaných v ostatních vyspělých zemích. V blízké budoucnosti se české hnutí nezaměstnaných stane významným činitelem společenského života a nepominutelným politickým faktorem.
http://www.akcnispolek.estranky.cz/

Křesťané za spravedlivý hospodářský řád
„V mnoha záležitostech se stal zvyk zlem. Způsobuje, že nespravedlnost je považována za právo a omyl je vydáván za pravdu"
http://ksh.nazory.cz/index.html

Moravané

"Moravané prosazují přímou demokracii včetně zákonodárné iniciativy lidu a odvolatelnosti politiků, decentralizaci veřejné správy, ekonomiku postavenou na středních a menších podnicích s lokálními vazbami, zdanění mezinárodních finančních transakcí potravinovou suverenitu, zastavení vysídlování venkova a menších měst a zachování tradičních evropských sociálních vymožeností."

http://moravane.eu/

 

 

OMMO - Občané městu, město občanům

OMMO je politických hnutím, které bylo zaregistrováno v červnu roku 2010. Cílem OMMO je politicky žít, tj. s děním v politice se seznamovat, činit si na ně názory a také se je snažit prosazovat. Jsme z různých profesních a sociáních skupin. Každý z nás již s politikou měl nebo má nějaké zkušenosti. Chceme tyto zkušenosti dále rozvíjet, nabízet vlastní představy a řešení. Své náměty čerpáme a čerpat budeme z každodenního života, z kontaktů a komunikace s lidmi kolem nás.

http://www.hnutiommo.cz

 

ProAlt

ProAlt je občanská iniciativa pro kritiku vládou plánovaných reforem a na podporu alternativ. Sdružuje lidi všech profesí, generací i názorů, kteří odmítají necitlivé plošné škrty a reformy v oblasti důchodů, zdravotnictví, sociální a rodinné politiky, pracovního práva, školství, vědy a kultury, tak jak jsou připravovány současnou vládní koalicí, a chtějí jim aktivně čelit. Naším krátkodobým cílem je zastavit nebo aspoň zmírnit reformy v těchto oblastech. Naším dlouhodobým cílem je vytvářet sebevědomou, aktivní, solidární a všestranně udržitelnou společnost.

 
 

Ekovesnice

Občanské sdružení, které pomáhá realizovat zdravé bydlení. Naším cílem je ukazovat veřejnosti novou cestu vývoje venkova v třetím tisíciletí. Zasazujeme se o sloučení zdravého žití s moderními technnologiemi.

http://www.ekovesnice.cz/

 

IZDV - Iniciativa za demisi vlády

JSME: skupina normálních občanů ČR, která odmítá současnou veskrze špatnou vládu ČR, neboť ta
slouží jen úzké vrstve "vyvolených" a je jí zcela lhostejný osud naší země. Nechceme snášet
katastrofální důsledky jejího vládnutí, které se dostaví pro většinu občanů příští rok a které již dnes
začínají být patrné. Jsme proto pro předčasné volby a dále pro změnu zákonů a politického systému v
ČR, která povede k vetší zodpovědnosti politiků za jejich činy vůči jejich voličům. Není naším cílem
instalovat do vlády nějakou konkrétní stranu, hnutí či politiky. Budeme však vždy proti těm stranám a
subjektům, kteří provádějí politiku nepřátelskou vůči většině obyvatel. Prihlašujeme se také plně ke
Svatováclavské rezoluci, přijaté 3. Fórem alternativ.

 

 

Odkomunity

Vzal jsem si na ramena asi nelehký úkol, vytvořit na českem internetu komunitu, v níž si budou lidé rádi takhle pomáhat. Jen tak, pro dobrý pocit. A ještě i pro to, že takhle ...
... získají dodatečný příjem z věci, které vlastní a mohou půjčit.
... ušetří za nákup věci, které potřebují pouze občas a zde si je mohou půjčovat.

... přispějí k ochraně životního prostředí, snížením spotřeby a tedy i emisí CO2.
... zmírní bezbřehé plýtvání vyčerpatelnými zdroji surovin na Zemi.
... podpoří rozvoj lokálních komunit a sounáležitost v nich.
... umožní lidem nezištně si pomáhat.
... zlepší život znevýhodněným a ohroženým skupinám občanů, kteří ušetřené prostředky využijí na potřebnější věci.

 

GALERIE IDEA

http://www.galerieidea.cz