Preskoč na obsah

Senátní volby 2012 Senátní volby 2012

Senátní volby 2012 Senátní volby 2012

Sokolov - obvod č.2 - Volby do Senátu 2012

Autor/ka: AZ

KANDIDÁTI - Sokolov

v abecedním pořadí

 

Jméno a příjmení Strana Zveřejní dotazník? Má AZ podporu?
Zdeněk Berka ČSSD    
Jaroslav Bradáč SPOZ    
David Cervan NS-LEV 21    
Jiří Holan KSČM    
Karel Jakobec ODS   NE
Věra Ježková VV ANO ANO
Jiří Pánek Strana svobodných občanů ANO NE
Petr Zahradníček TOP09 a STAN    

 

 

Věra Ježková - Sokolov - obvod č.2- Volby do Senátu 2012

 

1.    Přímá demokracie a tzv. obecné referendum, kde by občané mohli přímo ovlivňovat zásadní rozhodnutí, zůstává už od roku 1993 přes své zakotvení v Ústavě České republiky na republikové úrovni nenaplněným slibem. Podporujete co nejširší uplatňování přímé demokracie, zvláště pak lidová hlasování o nejdůležitějších otázkách na všech úrovních veřejné správy?
Ano, protože rozhodnutí občanů by vycházelo z jejich "zdravého selského rozumu" ve prospěch ČR.

 

2.    Podporujete různé formy účasti (participace) zaměstnanců na řízení, kontrole a výsledcích podniků i institucí všech typů, ve veřejné správě včetně účasti občanů při zpracování rozpočtů, a to i jejich zakotvení v právních normách nejméně v rozsahu vzorů z členských států EU?
Ano, protože takto lze dosáhnout zlepšení ekonomiky ČR.

 

3.    Považujete formu družstva (ať již výrobního, odbytového, zemědělského, bytového, či v sociální nebo kulturní oblasti) za nadále perspektivní formu hospodaření a řešení řady místních problémů, která zasluhuje podporu veřejné správy, včetně zvláštního zákona, jak je tomu v řadě zemí?

Ano, protože aktivní přístup veřejnosti směřuje k efektivnějšímu řešení lokálních problémů a tím i k prosperitě družstev.

 

4.    Domníváte se, že stabilizace veřejných rozpočtů a vyvedení ze současné krize celosvětově i v naší zemi je nutné hledáním nových rozvojových cest, ne škrty a omezováním veřejných programů?
Ano, protože každá efektivně investovaná koruna do rozvoje zlepší ekonomiku každé zěmě. Restrikce naopak rozvoj utlumuje.

 

5.      Jste pro legislativní i exekutivní podporu vytváření nových komunitních a lokálních způsobů řešení různých problémů a posílení vzájemné důvěry v komunitách různého druhu, včetně obcí a jejich částí (např. vzájemná spolupráce, poskytování výhod a podpora cestou vzájemného poskytování služeb a zboží mezi právnickými i fyzickými osobami, využití „lokálních měn" jako zvláštních zúčtovacích prostředků a další formy tzv. lokální ekonomiky)? Vidíte v tom možnou cestu rozvoje v místech s hospodářskými a sociálními problémy?
Nevím, jak by se legislativně upravil institut lokálních měn. Ve své podstatě však již je možné si ve vzájemné spoluprácí vzájemně vypomáhat komparativnimi výhodami jednotlivých komunit včetně obcí.

 

6.      Souhlasíte spíše s posilováním jistot a práv zaměstnanců spíše, než s jejich omezováním podle postupu, který uplatňuje současná vláda?

Ano, protože zaměstnanec, který není stresován demotivačními nejistotami, podává lepší pracovní výkon.

 

7.      Jste pro podporu a organizaci pracovních příležitostí i cestou orgánů veřejné správy v celém jejich systému, a to jako jednoho z jejich hlavních úkolů podílejících se na účelné plné zaměstnanosti, včetně jeho vtělení do právního řádu?
Ano. Domnívám se, že krajská samospráva by se měla aktivně podílet na vytváření nových pracovních míst a mělo by to být jedním z jejích úkolů.

 

8.      Podporujete snahu současné vlády zákonem omezit nebo vymezit právo na stávku?
Ne. Vláda tímto krokem dává sama najevo, že si je plně vědoma svého špatného vládnutí a bojí se zpětné vazby od občanů, jejichž nespokojenost může vyústit ve stávku.

 

9.      Budete podporovat akce obcí i hospodářských subjektů směřující k ekonomicky účinnému snižování jejich energetické závislosti na centrálních dodavatelích energií a širší rozložení energetických zdrojů pro zvýšení bezpečnosti a jistoty dodávek cestou malých a středních vodních elektráren, tepláren na biomasu, generátorů na bioplyn, větrných a fotovoltaických elektráren apod.?
Ano. Je však zapotřebí obcím a hospodářským subjektům vysvětlit, že nejdříve musí vládu masivním způsobem upozornit na špatnou energetickou koncepci státu, která je ovlivňována určitými zájmovými skupinami v neprospěch občanů. Pak teprve půjde prosadit větší využití obnovitelných zdrojů energie.

 

10.  Jste pro zachování veřejnoprávních médií (Česká tisková kancelář, Český rozhlas a Česká televize) s výrazným zlepšením jejich hlavního poslání – zajišťovat a poskytovat vyvážené a objektivní zpravodajství a další programy?

Ano, důvod snad ani není zpotřebí vysvětlovat.

 

11.  Považujete otázku rovných příležitostí mezi muži a ženami v naší zemi za uspokojivě vyřešenou?
Ne! O rovných příležitostech mezi muži a ženami se vedou plamenné řeči, neboť stále je vidět, že jak ve vedení firem, tak i v politice jsou stále protěžováni muži. Také je stále pravdou, že v mnoha případech jsou muži lépe placeni oproti ženám za naprosto stejně odvedenou práci. Dá se i říci, že ženy jsou v řadě firem diskriminovány za to, že jsou manažersky či svojí pracovní dovedností lepší, než muži.  (poznámka: nejsem feministka a ve své podstatě mužům fandím, ale toto jsou holá fakta).¨

 

12.  Souhlasíte s trendem sociální reformy ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka (omezovat sociální podporu rodin s dětmi, rodiček, důchodců, postižených osob atd.)?

Ne. Jmenovaného pana ministra bych jmenovala za přeborníka asociálních zásahů, které působí v naší společnosti kontraproduktivně.
 

13.  Jste pro zvyšování účasti občanů na hrazení zdravotní péče?

Ne. Místo toho bych výrazně omezila počet zdravotních pojišťoven, protože užírají peníze ze zdravotní péče.
 

14.  Souhlasíte s vyvedením části prostředků určených dosud na veřejné důchodové pojištění do soukromých fondů (opt-out, tzv. II. pilíř) v rámci reformy důchodového systému?

Ne. Dle mého názoru je nastaven ve prospěch movitějších občanů na úkor občanů s nízkými příjmy.

 

15.  Souhlasíte s nutností podstatně zvýšit potravinovou soběstačnost, a to i podporou legislativních opatření?
Ano! Je zapotřebí rozvinout zemědělskou výrobu, která zajišťuje jak péči o krajinu, tak i potravinovou soběstačnost a dá práci mnoha lidem. Díky obchodním řetězcům, ve kterých se prodávají zemědělské produkty ze zahraničí, kde jsou dotovány, se plíživě a nezadržitelně snižuje potravinová soběstačnost naší země.

 

16.  Je pro Vás důležitější regulace internetu a kontrola jeho uživatelů v zájmu ochrany autorských práv a ochrany před ilegálním obsahem než právo na soukromí, svobodu slova a sdílení informací?

Nejsem počítačový odborník, ale regulací internetu by mohlo dojít k omezení možnosti vyjádřit veřejně svůj názor, když už opět funguje cenzura tisku a dalších médií, kdy musí redaktoři "držet hubu a krok" pod hrozbou ztráty zaměstnání.
 

17.  Máte zájem spolupracovat s občanskou iniciativou Alternativa zdola, jejíž aktivity jsou přednostně zaměřeny do oblastí zahrnutých v předchozích otázkách?

Ano, jsem připravena spolupracivat s iniciativou "Alternativa zdola". Ostatně již delší dobu spolupracuji s Ekologickým právním servisem v oblasti životního prostředí a také s Nadačním fondem proti korupci ve věci nehospodárného rozhodování manažerů ČEZ. Problematika, kterou bych chtěla úspěšně dořešit z pozice prestižního politika,  je popsána na stránkách www.nfpk.cz "Kauza ČEZ" a lze se o ní informovat i v Ekologickém právním servisu či osobně.

 

Jiří Pánek - Sokolov - obvod č.2 - Volby do Senátu 2012

1.  Přímá demokracie a tzv. obecné referendum, kde by občané mohli přímo ovlivňovat zásadní rozhodnutí, zůstává už od roku 1993 přes své zakotvení v Ústavě České republiky na republikové úrovni nenaplněným slibem. Podporujete co nejširší uplatňování přímé demokracie, zvláště pak lidová hlasování o nejdůležitějších otázkách na všech úrovních veřejné správy?

Ano, protože ………

Podporuji lidové veto, což je systém, kdy se k zákonu přijatému parlamentem mohou vyjádřit občané v referendu před tím, než začne platit. Pokud občané nasbírají dostatek podpisů, koná se referendum o zamítnutí daného zákona. V případě, že většina občanů bude hlasovat pro zamítnutí daného zákona, zákon nesmí vstoupit v platnost. Navíc automaticky dojde k rozpuštění Poslanecké sněmovny, protože nezastupuje občany.

Navíc podporuji obligatorní referendum o důležitých ústavních otázkách jako je vstup do eurozóny nebo přijetí Lisabonské smlouvy.

 

2.  Podporujete různé formy účasti (participace) zaměstnanců na řízení, kontrole a výsledcích podniků i institucí všech typů, ve veřejné správě včetně účasti občanů při zpracování rozpočtů, a to i jejich zakotvení v právních normách nejméně v rozsahu vzorů z členských států EU?

Ne, protože zákon nesmí vstupovat do dobrovolně uzavřeného vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pokud chce zaměstnanec rozhodovat o řízení firmy, musí si buď koupit podíl ve firmě (např. akcie), nebo si musí se zaměstnavatelem vyjednat takovou pracovní smlouvu, která mu to umožní. V každém případě ale dochází k hlasování nohama, kdy zaměstnanci odcházejí z firem se špatným řízením do firem s dobrým řízením.

Ve veřejné správě se účastní občané pomocí volených zástupců nebo prostřednictvím orgánů jako jsou komise apod. (již existující stav).

 

3.  Považujete formu družstva (ať již výrobního, odbytového, zemědělského, bytového, či v sociální nebo kulturní oblasti) za nadále perspektivní formu hospodaření a řešení řady místních problémů, která zasluhuje podporu veřejné správy, včetně zvláštního zákona, jak je tomu v řadě zemí? 

Ne, protože zkušenosti ukazují, že družstvo není příliš efektivním typem podniku. Na volném trhu se prosadil typ akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným. Družstevní uspořádání dává smysl např. při správě bytů v rámci jednoho domu. Z povahy věci jsou na družstvo již dnes kladeny odlišné nároky než třeba na akciové společnosti (srovnej např. výši základního kapitálu nebo nároky na účetnictví). Větší úlevy by pokřivovaly trh.

 

4.  Domníváte se, že stabilizace veřejných rozpočtů a vyvedení ze současné krize celosvětově i v naší zemi je nutné hledáním nových rozvojových cest, ne škrty a omezováním veřejných programů? 

Ne, protože vláda každoročně přerozděluje přes 40 % toho, co občané v České republice vyrobí, což považuji za tak nepřiměřeně vysoké číslo, že není udržitelné, aby toto číslo nekleslo. Strana svobodných občanů ví, jak můžeme okamžitě vyrovnat rozpočet bez zvyšování daní. Pokud by se politici báli takto rázných kroků, stačí zmrazit velikost veřejných výdajů a rozpočet se sám vyrovná během jednoho volebního období. Připomínám, že úroky ze státního dluhu dosahují takové výše, že bychom z nich každoročně mohli platit rozpočet ministerstva školství. Vyrovnat státní rozpočet proto musí být prioritou.

 

5.  Jste pro legislativní i exekutivní podporu vytváření nových komunitních a lokálních způsobů řešení různých problémů a posílení vzájemné důvěry v komunitách různého druhu, včetně obcí a jejich částí (např. vzájemná spolupráce, poskytování výhod a podpora cestou vzájemného poskytování služeb a zboží mezi právnickými i fyzickými osobami, využití „lokálních měn" jako zvláštních zúčtovacích prostředků a další formy tzv. lokální ekonomiky)? Vidíte v tom možnou cestu rozvoje v místech s hospodářskými a sociálními problémy? 

Ne, protože plně stačí zrušit stávající legislativní omezení. Problém soukromých peněz (viz např. teoretické práce F. A. Hayeka) ale není na pořadu dne. Česká národní banka plní svou ústavní úlohu dobře a jiné centrální banky (především Evropská centrální banka) jí mají co závidět.

Rozvoji regionů s hospodářskými a sociálními problémy pomůže omezení vládních výdajů, omezení nesmyslných zákazů svazujících občany, kteří chtějí pracovat a podnikat, a důsledná práce ze strany policie a soudů při vymáhání a ochraně vlastnických práv.

 

6.  Souhlasíte spíše s posilováním jistot a práv zaměstnanců spíše, než s jejich omezováním podle postupu, který uplatňuje současná vláda? 

Ne, protože zřejmě máte na mysli „jistoty" vyplývající z litery zákona, které se v reálném světě vždy ukážou být výhodami pouze pro část zaměstnanců, zatímco zaměstnanci s nízkou produktivitou a nezaměstnaní na tyto „jistoty" jako je např. minimální mzda vždy a všude doplatí. Vláda musí deregulovat pracovní trh a snížit daně zaměstnancům i zaměstnavatelům. Současná vláda nás posouvá do stále horšího socialismu zvyšováním regulací i zvyšováním daní na obou stranách.

 

7.  Jste pro podporu a organizaci pracovních příležitostí i cestou orgánů veřejné správy v celém jejich systému, a to jako jednoho z jejich hlavních úkolů podílejících se na účelné plné zaměstnanosti, včetně jeho vtělení do právního řádu? 

Ne, protože občané si nezřizují stát proto, aby jim sháněl práci, nýbrž proto, aby bránil jejich život, zdraví a majetek. Pokud se vláda přestane míchat do soukromých vztahů mezi občany, nebude existovat důvod, proč by neměl práci najít člověk, který skutečně pracovat chce.

Že jsou na tom státy s nízkou mírou pracovněprávní regulace lépe, co se nezaměstnanosti i bohatství týče, dokazuje i jen letmý pohled na žebříček zemí podle ekonomické svobody, viz např. http://heritage.org/index/

 

8.  Podporujete snahu současné vlády zákonem omezit nebo vymezit právo na stávku? 

Ano, protože zaměstnavatelé, občané ani zaměstnanci (odboráři) nesmí být rukojmími odborářské šlechty. Každý má samozřejmě plné právo protestovat, nemůže však potom být překvapen, že zaměstnavatel v souladu s pracovní smlouvou znovu zváží pracovní poměr se svým zaměstnancem.

 

9.  Budete podporovat akce obcí i hospodářských subjektů směřující k ekonomicky účinnému snižování jejich energetické závislosti na centrálních dodavatelích energií a širší rozložení energetických zdrojů pro zvýšení bezpečnosti a jistoty dodávek cestou malých a středních vodních elektráren, tepláren na biomasu, generátorů na bioplyn, větrných a fotovoltaických elektráren apod.? 

Ne, protože stát nemá žádné právo diktovat soukromým firmám, odkud mají čerpat energii. Obce samozřejmě musí nakupovat energii tak, aby to stálo daňové poplatníky co nejméně.

 

10.  Jste pro zachování veřejnoprávních médií (Česká tisková kancelář, Český rozhlas a Česká televize) s výrazným zlepšením jejich hlavního poslání – zajišťovat a poskytovat vyvážené a objektivní zpravodajství a další programy? 

Ne, protože úlohou státu není vysílat televizní ani rozhlasové programy. Ostatně bez veřejnoprávních novin a veřejnoprávního internetu se také velmi dobře obejdeme. Veřejnoprávní média jsou reliktem první poloviny 20. století, kdy v obou médiích fungovaly dnes již zastaralé technologie.

 

11.  Považujete otázku rovných příležitostí mezi muži a ženami v naší zemi za uspokojivě vyřešenou? 

Ano, protože ženám ani mužům není bráněno vykonávat jakoukoliv činnost, kterou vykonávat chtějí, pokud naleznou souhlas i na druhé straně kontraktu. Existují povolání, ve kterých dominují muži (např. hornictví nebo instalatérství), ale stejně tak existují povolání, kde dominují ženy (učitelství nebo móda). Je to přirozený vývoj, který může legislativa pouze zhoršit.

 

12.  Souhlasíte s trendem sociální reformy ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka (omezovat sociální podporu rodin s dětmi, rodiček, důchodců, postižených osob atd.)?  

Ne, protože není morálně ospravedlnitelné, aby i nadále existovala víc než padesátka zcela zbytečných úřadů (viz http://nechtenasbyt.cz/urad/) a stát začal šetřit na těch nejslabších.

 

13.  Jste pro zvyšování účasti občanů na hrazení zdravotní péče? 

Ne, protože jsem pro zavedení tržních principů do zdravotnictví, což bude díky zvýšené konkurenci znamenat jak její razantní zkvalitnění, tak také její razantní zlevnění.

 

14.  Souhlasíte s vyvedením části prostředků určených dosud na veřejné důchodové pojištění do soukromých fondů (opt-out, tzv. II. pilíř) v rámci reformy důchodového systému? 

Ne, protože mimo státní (první) pilíř není státu nic do toho, jakým způsobem občané nakládají se svými penězi. Svobodní jsou pro radikální důchodovou reformu (http://www.svobodni.cz/media/tiskove-zpravy/1178-svobodni-predstavili-model-rovneho-duchodu/), ve které budou občané přispívat malou částkou na státem zaručený důchod, který vystačí na skromný život v penzi, a jak se rozhodnou investovat zbytek peněz, bude na nich samotných (tzv. třetí pilíř). Kvazi-státní druhý pilíř, u něhož bude mít stát neodolatelnou chuť peníze znárodňovat, nelze ve svobodné společnosti podporovat.

 

15.  Souhlasíte s nutností podstatně zvýšit potravinovou soběstačnost, a to i podporou legislativních opatření? 

Ne, protože stát nemá právo nařizovat občanům (a to ani za pomoci cel a dotací), kde smějí nakupovat potraviny. Také by to bylo v rozporu s právem Evropské unie a našimi mezinárodními smlouvami ve Světové obchodní organizaci WTO. Navíc je zdaleka nejbezpečnější mít možnost nakupovat potraviny odkudkoliv, protože pokud Českou republiku postihne přírodní nesnáze (třeba dlouhotrvající sucha) nebo rovnou katastrofa, mohou občané místo hladovění jednoduše změnit dodavatele a chybějící lokální potraviny nahradit těmi, které byly vypěstovány kdekoliv po světě (po dobu existence Jednotného celního sazebníku EU tedy aspoň kdekoliv v EU.)

 

16.  Je pro Vás důležitější regulace internetu a kontrola jeho uživatelů v zájmu ochrany autorských práv a ochrany před ilegálním obsahem než právo na soukromí, svobodu slova a sdílení informací? 

Ne, protože svoboda slova a ochrana soukromí jsou ústavní práva občanů naší země. Autoři tzv. „duševního vlastnictví" se musí smířit s technologiemi 21. století smířit, ne bojovat proti nim pošlapáváním ústavních práv.

 

17.  Máte zájem spolupracovat s občanskou iniciativou Alternativa zdola, jejíž aktivity jsou přednostně zaměřeny do oblastí zahrnutých v předchozích otázkách? 

Ano, protože teoreticky existuje možnost uplatnění mých názorů