Legislativa: JUDr. Z. Ryšánek – Založení družstva

K založení družstva je nutné podle zákona notářským zápisem osvědčit průběh ustavující schůze družstva, která přijímá stanovy a volí členy orgánů družstva. K založení družstva je třeba alespoň tří fyzických nebo právnických osob.

Co musíte připravit, chcete-li založit družstvo

Máte-li vlastní představu o stanovách družstva, je třeba tyto stanovy notáři předat předem, aby s vámi mohl být případně jejich obsah konzultován. Stanovy vám můžu připravit i já.

Musíte mít představu o názvu družstva – obchodní firmě. Název družstva se nesmí shodovat a ani být podobný názvu právnické osoby již existující. Je proto lepší mít připraveno několik variant a poté zvolit tu nejvhodnější (vlastní kontrolu můžete provést na www.justice.cz)

Musíte vědět, kde bude mít družstvo sídlo. Je sice možné toto sídlo při založení společnosti vymezit ve stanovách jen názvem obce (např. Brno), pro zápis družstva do obchodního rejstříku je však třeba uvést konkrétní adresu. Je třeba předložit potvrzení vlastníka nemovitosti (bytu, nebytového prostoru nebo budovy opatřené popisným nebo evidenčním číslem), že s umístěním sídla nově založeného družstva souhlasí. Text tohoto souhlasu Vám můžu připravit, podpis vlastníka musí být úředně ověřen.
Do stanov družstva je třeba uvést, co bude předmětem podnikání (činnosti) družstva. Přesné znění názvů živností se uvede podle živnostenského zákona.

Podle nové úpravy v zákoně o obchodních korporacích není součástí stanov výše základního (zapisovaného) kapitálu a tento údaj se nově ani nezapisuje do obchodního rejstříku. Zakládající členové družstva se jen na ustavující schůzi zaváží splatit základní členský vklad.

Členové družstva se nezapisují do obchodního rejstříku, jejich seznam vede družstvo. Do obchodního rejstříku se zapisuje představenstvo, které musí mít alespoň 3 členy, jedná-li se o družstvo, které má více než 50 členů (toto družstvo musí mít i kontrolní komisi alespoň se 3 členy). V případě družstva, které má méně než 50 členů, se nemusí představenstvo zřizovat a jako statutární orgán se volí jen předseda družstva (toto družstvo nemusí zřizovat kontrolní komisi).

Co je třeba před založením družstva?

Ustavující schůze se může konat v kanceláři notáře nebo na jakémkoliv jiném místě za účasti notáře. Před konáním této schůze je třeba mít připraveny stanovy družstva, přihlášky zájemců o členství v družstvu a seznam těchto zájemců.

Jaký je další postup?

Po ustavující schůzi si vyřídíte živnostenská oprávnění (jsou-li třeba) a poté už lze zapsat družstvo do obchodního rejstříku. Tento zápis vám můžu provést sám.

Jak dlouho založení družstva trvá?

Po předložení všech potřebných listin družstvo zapíšu do obchodního rejstříku nejpozději následující den.

Zápis společnosti do obchodního rejstříku notářem

Notáři jsou oprávněni podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, provádět všechny zápisy družstev do obchodního rejstříku.

Jaká je cena?

Odměna notáře za sepsání notářského zápis osvědčujícího průběh ustavující schůze činí 3 000 Kč bez DPH. Odměna notáře za sepsání dalších listin činí podle obtížnosti 500 Kč až 1 000 Kč.

Při založení družstva je třeba počítat i s dalšími náklady – soudní poplatek za zápis družstva do obchodního rejstříku notářem činí 2 700 Kč, provádí-li zápis soud, činí 6 000 Kč. Správní poplatek za vydání živnostenského oprávnění činí 1 000 Kč.

Zdroj: http://www.notarrysanek.cz/