Hledáme spolupracovníky

Zaujala Vás Alternativa Zdola a chtěli byste se zapojit?

Jste člověk se zájmem o komunitní aktivity, který chce rozvíjet občanskou spolupráci a chtěl by podporovat cíle Alternativy zdola? Pak právě Vás hledáme a nabízíme různé možnosti spolupráce na aktivitách AZ. Těšíme se na Vás, nové přátele!

Můžete podpořit aktivity občanské iniciativy po celé České republice, především:

 • sběrem podpisů pod petiční akce podporované nebo organizované občanskou iniciativou AZ v tištěné nebo počítačové formě s variantami
  a) samostatné činnosti, b) s účastí členů občanské iniciativy při konkrétní akci,
 • účastí na koordinaci občanského hnutí zdola, včetně tzv. fór iniciativ,
 • zajišťováním překladů, prací na informačních bulletinech či letácích podporujících komunitní hnutí, pořizováním fotografií a videí,
 • pomocí se spravováním a provozem informačních systémů (web, facebook, twitter, youtube…),
 • pomocí při zajišťování věcných a finančních prostředků nezbytných pro činnost občanské iniciativy, fundraisingu,
 • účastí na jednáních o návrzích a podnětech pro místní a krajská zastupitelstva a jejich výbory, komise a další orgány i pro vyšší zastupitelské sbory a jejich členy,
 • organizováním komunitních aktivit v místech, především ve formě:
  1. podpory účasti občanů na veřejném životě, například aktivní účastí na jednání zastupitelstev, zpracováním námětů, kontrolou různých oblastí veřejné správy, organizováním osadních výborů,sousedské spolupráce nebo výpomoci, organizováním občanských sdružení nebo iniciativ v místě působení a činností v nich,
  2. podpory účasti občanů na finančním hospodaření veřejné správy, a to jak v rámci možností, které poskytuje naše zákonodárství, tak například při organizaci využití participativního rozpočtu,
  3. organizování systémů LET (Local Exchange Trade – místní výměnný obchod) nebo systémů “místních měn”,
  4. činností směřujících k řešení místních problémů se zaměstnaností, např. šířením a uplatňováním družstevních myšlenek, nebo v sociální, ekologické, volnočasové oblasti,
  5. instruktážní a poradenské činnosti v uvedených oblastech.

Občanská iniciativa AZ a její členové na oplátku mohou nabídnout:

 • pomoc nebo instruktáž pro přípravu nových projektů zejména v oblasti uplatnění participativních rozpočtů, zajišťování sociálního bydlení, řešení problematiky nezaměstnanosti v místě, zakládání hospodářských a jiných družstev,
 • informování, besedy, semináře, happeningy k oblastem činnosti občanské iniciativy a metodickou pomoc při jejich přípravě,
  metodickou pomoc při založení místní občanské iniciativy nebo naší místní odnože,
 • pomoc při posouzení hospodaření místní veřejné správy,
 • pomoc nebo radu v oblasti občanské právní sebeobrany – viz také na našem webu http://www.pravnisebeobrana.cz/,
 • přípravu a organizaci petiční akce nebo referenda k důležité místní záležitosti.

Zapojit do činnosti AZ se můžete jako:

 1. Člen/členka občanské iniciativy AZ
  Členství předpokládá pravidelnou činnost v rámci občanské iniciativy, případně účast v tzv. jádru, které zajišťuje cestou pravidelných týdenních jednání koordinaci činnosti naší občanské iniciativy. Člen je pravidelně informován o činnosti a aktualitách nad rámec informací zveřejňovaných na www.alternativazdola.cz a dalších informačních kanálech a podílí se na akcích a úkolech, ke kterým se podle vlastní úvahy přihlásí. Účastník jádra se kromě pravidelné účasti na koordinačních jednáních podílí na stanovení a plnění organizačních úkolů, přípravy a plnění dohodnutých projektů a počítá se s jeho iniciativou a návrhy pro celou občanskou iniciativu. Může také být organizátorem občanské iniciativy v některém místě nebo v oblasti. Členství, případně členství v jádru, se uznává na koordinačním jednání občanské iniciativy.
 2. Registrovaný sympatizant občanské iniciativy AZ
  Registrovaný sympatizant podporuje a různým aktivním způsobem se zúčastňuje akcí nebo projektů občanské iniciativy podle vlastního zájmu. Může nabídnout oblasti nebo činnosti, ve kterých by chtěl být aktivní nebo informován nad rámec informací zveřejňovaných na www.alternativazdola.cz a dalších informačních kanálech.
 3. Volný spolupracovník občanské iniciativy AZ
  Ví o občanské iniciativě, podle zájmu sleduje její činnost a přihlásí se ke spolupráci, kdykoli ho konkrétní akce nebo projekt zajímá. Navrhuje občanské iniciativě uskutečnění akcí nebo projektů v jeho okolí.

Každý má co nabídnout, každý může nějak přispět.

Ano, chci se zapojit.